Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Židé’

Jak by asi vypadal Exodus Židů z Egypta dnes? Na Aish.com v tom mají jasno. 🙂

via First Things

Read Full Post »

Překlad Milana Glasera z Radia Vatikán:

Dám ve svém domě a na svých hradbách památník se jménem…
Dám jim jméno věčné, jež nebude vymýceno
“ (srov. Iz 56,5).

Tento úryvek z knihy proroka Izaiáše obsahuje dvě prostá slova, která slavnostně vyjadřují hluboký význam tohoto váženého místa: jad, památník, a šem, jméno. Přišel jsem, abych se mlčky zastavil před tímto památníkem, vybudovaným na počest milionů Židů, zavražděných během děsivé tragédie šoa. Přišli o své životy, ale nikdy neztratí svá jména, která jsou nesmazatelně vepsána do srdcí jejich drahých, jejich druhů z vězení a těch, kteří se rozhodli již nikdy nedovolit, aby podobná hrůza ještě někdy zhanobila lidstvo. Především však jsou jejich jména trvale vepsána do paměti všemohoucího Boha.

Je možné okrást bližního o to, co mu patří, o vhodnou příležitost nebo o svobodu. Je možné utkat svůdnou síť lží a přesvědčit druhé o tom, že jisté skupiny lidí si nezasluhují úctu. Žádné úsilí však nikdy nemůže odejmout lidské bytosti jméno.

Písmo svaté nás učí o důležitosti jména, kterým se člověku ukládá jedinečné poslání nebo věnuje zvláštní dar. Bůh nazval Abrama „Abrahamem“, protože se měl stát „otcem mnohých národů“ (Gn 17,5). Jakub byl nazván „Izraelem“, „protože projevil sílu vůči Bohu i lidem a obstál“ (srov. Gn 32,29). Jména vepsaná do tohoto památníku budou mít navždy posvátné místo mezi nesčetnými potomky Abrahamovými. Jejich víra byla zkoušena stejně jako víra jeho. Tak jako Jakub se i oni pustili do zápasu, aby rozpoznali záměry Všemohoucího. Kéž jména těchto obětí nikdy nevymizí! Kéž se jejich utrpení nikdy nepopírá, neznevažuje ani nezapomíná! A všichni lidé dobré vůle kéž bděle odstraňují z lidských srdcí všechno, co by mohlo vést k podobné tragédii!

Katolická církev je spojena s Ježíšovým učením a napodobuje jeho lásku ke každému člověku. Má proto hluboký soucit s oběťmi, které jsou zde připomínány. Stejně tak přichází ke všem, kteří jsou dnes vystaveni pronásledování z důvodů své rasy, barvy pleti, životního stavu nebo náboženství; jejich utrpení je i jejím utrpením a sdílí i jejich naději ve spravedlnost. Jako římský biskup a nástupce apoštola Petra znovu zdůrazňuji to, co řekli již mí předchůdci, totiž že církev se bez ustání modlí a usiluje o to, aby v lidských srdcích už nikdy nekralovala nenávist. Bůh Abrahamův, Izákův a Jakubův je Bohem pokoje (srov. Žl 85,9).

Písmo nás učí, že jsme povinni připomínat světu, že tento Bůh žije, třebaže je někdy obtížné chápat jeho tajemné a nevyzpytatelné cesty. On se zjevil lidem a nadále v jejich dějinách působí. Pouze on vládne světu spravedlivě a podle práva soudí všechny národy (srov. Žl 9,9).

Podíváme-li se do tváří, odrážejících se na vodní hladině nádrže, která mlčky stojí uvnitř tohoto památníku, nemůžeme se vyhnout myšlence na to, že každá z nich má jméno. Lze si jen představovat radostné očekávání jejich rodičů, když s rozechvěním čekali jejich narození. Jaké jméno tomuto dítěti dáme? Co z něho nebo z ní bude? Kdo si jen mohl představit, že budou odsouzeni k údělu tak slzavému!

Mlčky zde stojíme a v našich srdcích se ozývá jejich křik. Je to volání, které se pozvedá proti každému aktu nespravedlnosti a násilí. Je to věčné odmítnutí prolévání nevinné krve. Je to křik Ábela, stoupající ze země k Všemohoucímu. Ve vyznání nezlomné důvěry v Boha dejme hlas onomu křiku skrze slova z knihy Žalozpěvů, která jsou tak výmluvná pro židy i pro křesťany:

Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí,
jeho slitování, jež nekončí.
Obnovuje se každého rána,
tvá věrnost je neskonalá.
‚Můj podíl je Hospodin,‘ praví má duše,
proto na něj čekám.
Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí,
k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.
Je dobré, když člověk potichu čeká
na spásu od Hospodina
“ (3,22-26).

Drazí přátelé, jsem hluboce vděčný Bohu i vám za poskytnutou příležitost spočinout zde v tichosti: v mlčení, které vzpomíná, v mlčení, které se modlí, v mlčení, které doufá.

Read Full Post »

TV Noe uvede z apoštolské cesty Benedikta XVI. do Svaté země řadu přímých přenosů. Zde je jejich přehled:

Pátek 8.5.

13.30: uvítací ceremoniál na letišti v Ammánu

14.30: návštěva centra „Regina pacis“

Sobota 9.5.

8.15: návštěva baziliky na hoře Nebo

9.00: žehnání základního kamene univerzity latinského patriarchátu v Madabě

10.30: setkání Svatého otce s představiteli muslimů a diplomaty

16.30: modlitba nešpor s kněžími, řeholníky a zástupci hnutí v katedrále sv. Jiří

Neděle 10.5.

16.30: návštěva Betánie – místa Ježíšova křtu, a žehnání základního kamene nového kostela

Pondělí 11.5.

15.15: přijetí v prezidentském paláci v Jeruzalémě

16.45: návštěva památníku obětem holocaustu v Jeruzalémě

17.45: setkání Svatého otce se zástupci organizací pro mezináboženský dialog

Úterý 12.5.

9.00: návštěva Zdi nářků

9.45: setkání Svatého otce s jeruzalémskými vrchními rabíny

10.50: modlitba Regina coeli a setkání s biskupy Svaté země

11.30: návštěva latinské konkatedrály v Jeruzalémě

15.20: mše svatá v údolí Josafat

Středa 13.5.

8.00: uvítací ceremoniál na palestinském území

9.00: mše svatá na Náměstí Jesliček v Betlémě

15.45: návštěva utečeneckého tábora ‚Ayda

17.40: závěrečný ceremoniál na území palestinské samosprávy

Čtvrtek 14.5.

9.00: mše svatá v Nazaretu

15.30: setkání Svatého otce s náboženskými představiteli Galileje

16.00: návštěva baziliky Zvěstování Páně

16.30: modlitba nešpor s biskupy, kněžími a řeholníky v bazilice Zvěstování Páně

Pátek 15.5.

9.00: návštěva Baziliky Božího hrobu

12.30: závěrečný ceremoniál na letišti v Tel Avivu

Read Full Post »

Na webu tiskového střediska České biskupské konference byl zveřejněn podrobný program apoštolské cesty Benedikta XVI. do Svaté země, která začíná v pátek 8. května 2009.

Jde o překlad oficiální informace z Vatikánu. Myslím, že stojí za to jej sem kompletně převzít.

Podrobný program apoštolské cesty
papeže Benedikta XVI. do Svaté země (8.-15. 5. 2009)

Časový posun: +1 hodina (tzn. tam bude o jednu hodinu více, než tady)

Pátek 8.5.

9.30: odlet z římského letiště Fiumicino do Ammánu (Jordánsko)

14.30 (místního času): uvítací ceremonie na letišti Queen Alia v Ammánu; promluva Svatého otce

15.30: návštěva centra „Regina pacis“ v Ammánu; promluva Svatého otce

17.40: přijetí u jordánského krále Abdalláha II. v královském paláci

Sobota 9.5.

7.15: soukromá mše svatá v kapli apoštolské nunciatury v Ammánu

9.15: návštěva baziliky na hoře Nebo; promluva Svatého otce

10.30: žehnání základního kamene univerzity latinského patriarchátu v Madabě; promluva Svatého otce

11.30: návštěva hášimovského muzea a mešity Husajna Bin Talála v Ammánu

11.45: setkání s představiteli muslimů, diplomatickým sborem a rektory jordánských univerzit před mešitou; promluva Svatého otce

17.30: modlitba nešpor s kněžími, řeholníky, řeholnicemi, seminaristy a zástupci církevních hnutí v katedrále sv. Jiří melchitské katolické církve; promluva Svatého otce

Neděle 10.5.

10.00: mše svatá na mezinárodním stadionu v Ammánu; homilie Svatého otce

V poledne: modlitba „Vesel se, nebes Královno“ a promluva Svatého otce

12.45: oběd s patriarchy, biskupy a papežským doprovodem v prostorách latinského vikariátu v Ammánu

17.30: návštěva Betánie za Jordánem, místa Ježíšova křtu

18.00: žehnání základních kamenů římskokatolického a melchitského kostela v Betánii za Jordánem; promluva Svatého otce

Pondělí 11.5.

7.30: soukromá mše svatá v kapli apoštolské nunciatury v Ammánu

10.00: závěrečná ceremonie na letišti Queen Alia v Ammánu; promluva Svatého otce

10.30: odlet z Ammánu do Tel Avivu

11.00: uvítací ceremonie na letišti Ben Gurion v Tel Avivu; promluva Svatého otce

16.45: přijetí u izraelského prezidenta Šimona Perese v prezidentském paláci v Jeruzalémě; promluva Svatého otce

17.45: návštěva jeruzalémského památníku obětem holocaustu Yad Vashem

18.45: setkání se zástupci organizací pro mezináboženský dialog v auditoriu centra Panny Marie Jeruzalémské; promluva Svatého otce

Úterý 12.5.

9.00: návštěva Skalního dómu na Chrámové hoře v Jeruzalémě; setkání s velkým muftím mešity; promluva Svatého otce

10.00: návštěva západní zdi jeruzalémského chrámu („Zdi nářků“)

10.45: setkání s jeruzalémskými vrchními rabíny v centru Hechal Shlomo; promluva Svatého otce

11.50: modlitba „Vesel se, nebes Královno“ s ordináři Svaté země v jeruzalémském centru Cenacolo; promluva Svatého otce

12.30: krátká návštěva latinské konkatedrály v Jeruzalémě

13.00: oběd s ordináři Svaté země, představenými klášterů a papežským doprovodem v latinském patriarchátu

16.30: mše svatá v údolí Josafat; homilie Svatého otce

Středa 13.5.

9.00: uvítací ceremonie na náměstí před prezidentským palácem v Betlémě

10.00: mše svatá na Náměstí Jesliček v Betlémě; homilie Svatého otce

12.30: oběd s ordináři Svaté země, františkánskou komunitou a papežským doprovodem v klášteře Casa Nova v Betlémě

15.30: soukromá návštěva betlémské jeskyně Narození

16.10: návštěva charitní nemocnice pro novorozence

16.45: návštěva utečeneckého tábora ‚Ayda; promluva Svatého otce

18.00: přijetí u prezidenta palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse v prezidentském paláci v Betlémě

18.40: závěrečná ceremonie na nádvoří prezidentského paláce; promluva Svatého otce

Čtvrtek 14.5.

10.00: mše svatá na kopci za Nazaretem (místo, odkud podle tradice chtěli Nazaretští shodit Ježíše po jeho kázání v synagoze, srov. Lk 4,29-30); promluva Svatého otce

12.30: oběd s místními ordináři, františkánskou komunitou a papežským doprovodem v nazaretském františkánském konventu

15.50: setkání s izraelským premiérem ve františkánském konventu

16.30: pozdrav náboženským představitelům Galileje v auditoriu kostela Zvěstování Páně v Nazaretě; promluva Svatého otce

17.00: návštěva kostela Zvěstování Páně

17.30: modlitba nešpor s biskupy, kněžími, řeholníky, řeholnicemi, zástupci církevních hnutí a pastoračními asistenty Galileje v bazilice Zvěstování; promluva Svatého otce

Pátek 15.5.

7.30: soukromá mše svatá v kapli budovy apoštolské delegace v Jeruzalémě

9.15: ekumenické setkání v sídle řecko-pravoslavného jeruzalémského patriarchy; promluva Svatého otce

10.15: návštěva baziliky Božího hrobu; promluva Svatého otce

11.10: návštěva patriarchálního kostela sv. Jakuba arménské apoštolské církve v Jeruzalémě

13.30: závěrečná ceremonie na letišti Ben Gurion v Tel Avivu; promluva Svatého otce

14.00: odlet z Tel Avivu

16.50: přistání na letišti Ciampino v Římě

Jiří Gračka
Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce

Read Full Post »

Už je možné sdílet videa z vatikánského kanálu na YouTube. Proto se můžeme podívat na některé z příležitostí, kdy Svatý otec Benedikt XVI. odsoudil holocaust. Není to vyčerpávající seznam – málokterá globálně známá osobnost odsuzuje holocaust tak často, jako současný papež.

Setkání Benedikta XVI. se zástupci židovských organizací z USA ve Vatikánu 12. 2. 2009:

Benedikt XVI. v Osvětimi, 28. 5. 2006:

Benedikt XVI. o Shoah na generální audienci 31. 5. 2006:

(Děkuji Beranovi za identifikaci této promluvy. Její plný text v angličtině je zde.)

Benedikt XVI. v Kolínské synagoze, 19. 8. 2005:

Read Full Post »

Na webových stránkách provozovaných německou agenturou Kath.net najdete možnost vyjádřit podporu papeži Benediktovi XVI. v současné mediální přeháňce související se sejmutím exkomunikací čtyř tradicionalistických biskupů.

JA! zu Benedikt: http://www.ja-zu-benedikt.net/

Tady je mapka s místy, odkud už přišla Svatému otci podpora.

Text petice a pokyny k jejímu vyplnění jsou bohužel jen v němčině, tady je jejich český překlad podle Skleněného kostela:

Překlad textu petice:

My, podepsaní, se bráníme proti neúměrným útokům vůči Vám, našemu pastýři, ve sdělovacích prostředcích. Tyto útoky jsou nemístné, odporují pravdě a nejsou v souladu ani s obvyklými mezilidskými vztahy. Jsme angažovaní katoličtí laici, řeholníci a kněží. Svým podpisem výslovně vyjadřujeme solidaritu s Vaší Svatostí.

Buďte i Vy solidární s papežem Benediktem XVI.!  Podpisové archy mu budou předány o Velikonocích spolu s mapou, kde budou vyznačeny obce, ve kterých žijí jeho příznivci.

Po vyplnění rámečků se čtyřmi povinnými údaji (příjmení, jméno, e-mail, stav) klikněte na tlačítko „unterzeichnen“. Na udanou e-mailovou adresu Vám bude doručena žádost o potvrzení podpisu. Klikněte, prosím, na zvýrazněný odkaz a Váš podpis bude zaregistrován jako platný.

 
 
Pomůcka pro vyplnění, určená mladým lidemi, kteří už si nejsou v němčině jistí:
Familienname = příjmení 
Vorname = křestní jméno 
Titel = titul 
Adresse = adresa 
Land = země
Česká republila je pod T – Tschechische Republik
PLZ-Ort = poštovní směrovací číslo (bez opětovného udání země), město  
Stand = stav
Diakon = jáhen; Laie = laik; Ordensmann/frau = řeholník, řeholnice; Priester = kněz; Virgo Consecrata = zasvěcená panna
Geburtsjahr = rok narození

Read Full Post »

Z článku ve Wall Street Journalu:

S použitím soudních dokladů, výpovědí očitých svědků a pátrání v archívech se Otec Desbois ujal úkolu zdokumentovat vraždy Židů poté, co nacisté zaútočili na bývalý Sovětský svaz. Na Ukrajině, kde začal svoji práci, nebyli Židé zabíjeni v relativně dobře zdokumentované mašinérii koncentračních táborů. Byli oběťmi mobilních zabijáckých jednotek, které střílely zajatce a záměrně po sobě zanechávaly málo stop svých zločinů. V každé lokalitě byly podle Otce Desboise místní Ukrajinci, včetně stovek dětí, nuceni namířenými zbraněmi, aby pomáhali s logistikou vražd. Například v srpnu 1941 zabíjely tato komanda smrti odhadem 82 Židů každou hodinu.

Ale tento projekt, který se stal jeho životním dílem, říká, je inspirován dvěma zdroji mnohem většími, než jsou dějiny nebo okolnosti. Jeden je „min hashamayim,“ říká Otec Desbois v hebrejštině – z nebe, které nás inspiruje, abychom budovali vztahy se svými bližními lidskými bytostmi. Druhá inspirace, vysvětluje, přichází z pozemského světa, jak je to napsáno v Genesis o krvi Ábela, zavražděného Kainem: „Hlas krve tvého bratra ke mně volá ze země.“

Když jsou neoznačené masové hroby pomalu lokalizovány, jeden po druhém, a posvěceny recitací Kaddish, židovské modlitby truchlení nad mrtvými, hlasy mohou být konečně utišeny. Jsme strážci svých bratří? Pro Otce Desboise je odpovědí rozhodné „Ano.“

Přesto se jej ptám: Jak můžete unést naslouchání ženě, která hovoří o tom, jak byla ve svých 14 letech nucena chodit po tělech, mezi střelbou, aby je odnesla do masového hrobu? „Držím se své víry v Boha,“ odpovídá Otec Desbois, „ne v lidstvo.“

 

P. Patrick Desbois pøijimá Øád rytiøe èestné legie 12. 6. 2008. (foto Reuters)

P. Patrick Desbois přijímá Řád rytíře čestné legie, 12. 6. 2008. (foto Reuters)

P. Desbois dosud identifikoval 800 z odhadovaných 2000 masových židovských hrobů na Ukrajině.

Webová stránka Yahad in Unum, francouzské katolicko-židovské organizace, kterou v roce 2004 založili P. Patrick Desbois, kardinál Jean-Marie Lustiger a rabi Israel Singer.

Přečtěte si též článek o P. Desboisovi z 6. října 2007 v New York Times.

Read Full Post »

Necítím se příliš na to, abych nějak průběžně komentoval probíhající válku ve Svaté zemi, kterou jednostranným ukončením příměří vyhlásil Hamás a kterou eskaloval Izrael.

Chtěl bych vás nicméně alespoň upozornit na několik webových stránek. Dnes to budou tři, které mi poslal jeden přítel, postupně sem snad doplním další.

Association of Hebrew Catholic

Asociace hebrejských katolíků.

Catholic Friends of Izrael

Katoličtí přátelé Izraele.

Hebrew for Christians

Hebrejština pro křesťany. Web vydává John Parsons, americký mesiánský Žid. (Mesiánští Židé jsou zvláštní větev evangelikálních a letničních křesťanů hebrejského původu. Vykonali akt „přijetí Krista za svého Pána a Spasitele“ ve smyslu evangelikálního pojetí, ale současně se snaží nevzdálit židovské kultuře.)

Židovská rodina (Rafael, Svatá rodina)

Židovská rodina (Rafael, Svatá rodina)

 

Poznámka 15. 1. 2009:
Sliboval jsem do článku doplnit další odkazy, ale zatím jsem se k tomu nedostal a nevím, zda a kdy dostanu. Omlouvám se.

Read Full Post »

„Když na náš lid udeřilo nejstrašnější mučednictví v dějinách během deseti let nacistického teroru, byl ve prospěch obětí pozvednut hlas papeže. Pláčeme nad ztrátou tohoto velkého služebníka míru.“

Golda Meirová, izraelská ministryně zahraničí a budoucí premiérka, v roce 1958 ke smrti papeže Pia XII.

Pius XII. se modli za mir

Pius XII. se modli za mir

Paolo Mieli je prominentní italský novinář, od roku 2004 ředitel listu Corriere della Sera. Je sekulárním Židem, sám se narodil v roce 1949, ale někteří členové jeho rodiny zemřeli během holocaustu. Poskytl rozhovor papežským novinám L’Osservatore Romano o papeži Piu XII. a jeho roli během Druhé světové války, kterou hodnotí pozitivně.

Ptali se Maurizio Fontana, který je pod rozhovorem podepsaný, a ředitel L’Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian. Interview vyšlo 9. října 2008, v den 50. výročí smrti Pia XII.

Pro časopis Chiesa to přeložil do angličtiny Matthew Sherry. A já jsem jeho překlad přeložil do češtiny. Jde tedy o dvojitý překlad, který jistě poznamenal věrnost originálu. Navíc je text obsáhlý a musel jsem překládat velmi rychle, což patrně také ovlivnilo kvalitu překladu. Připadá mi ale, že ten text je v češtině prostě potřeba. Měl by vyjít v nějakém významnějším médiu, než jen na tomto blogu.

Dějiny posoudí Pia XII. spravedlivě

 

L’Osservatore Romano: Často se mluví o hře Rolfa Hochhutha “Náměstek”, která se poprvé hrála 20. února 1963 ve Freie Volksbühne v Berlíně. Ale kritika postojů papeže Pacelliho se datuje už dlouho před ní. Kdy se „problém Pia XII.“ skutečně objevil?

 

Paolo Mieli: Předělem bylo bezpochyby provedení „Náměstka“, ale některá z obvinění, přestože nebyla stejného druhu jako ta Hochhuthova, se objevila dokonce ještě před začátkem Druhé světové války. První, kdo hovořil o zdrženlivosti Pia XII., byl ve skutečnosti Emmanuel Mounier, který v květnu 1939 zdvořile namítal proti mlčení, které uvedlo do rozpaků mnohé: mlčení Pia XII. ohledně italské agrese proti Albánii.

 

Stejný druh obvinění byl vůči němu později vznesen dalším francouzským katolickým intelektuálem, Françoisem Mauriacem, který v roce 1951 lamentoval, v předmluvě ke knize Léona Poliakova, že pronásledovaní Židé neměli útěchu slyšet papeže odsoudit, jasnými a rozhodnými slovy, „ukřižování nespočetných bratří v Pánu.“ Ale měli bychom si také připomenout, že tatáž kniha – jeden z nejdůležitějších textů o antisemitismu – prezentovala ospravedlnění tohoto mlčení. V podstatě, Poliakov, který byl sám Židem, napsal, že papež mlčel, aby se vyhnul ohrožení bezpečnosti Židů v mnohem větší míře, než k jakému již došlo.

 

Takže první vyjádření židovského učence k tomuto tématu bylo velmi opatrné?

 

Šel bych ještě dále. S výjimkou Poliakova nebyla první hodnocení židovské komunity po celém světě jen opatrná, byla vůči Piu XII. velmi příznivá.

 

Mohla být jedním z důvodů této opatrnosti skutečnost, že skutečná obvinění vůči papeži začala přicházet, již během války, od Sovětů?

 

Pius XII. byl jistě papež, který byl také – a zdůrazňuji „také“ – antikomunista. A během těchto dekád kontroverze byl často kritizován, že byl ovládnut tímto pohledem. Připomeňme si například dva slavné projevy, které pronesl, než se stal papežem, během svých cest do Francie (1937) a do Maďarska (1938), ve kterých persekuce komunistického režimu zdůraznil více, než nacistického.

 

Ale v tomto ohledu musíme předeslat jeden předpoklad: tematizace holocaustu, jak jej známe dnes, přišla řadu desetiletí po skončení Druhé světové války. Vzpomínám si, že během padesátých a šedesátých let se mluvilo jen zhruba o deportovaných do koncentračních táborů. Vědělo se, že Židé trpěli nejhorší osud, ale plné povědomí o holocaustu přišlo později. Během třicátých let mělo jen velmi málo lidí jakoukoliv představu o tom, co by se mohlo stát Židům. Samozřejmě, v Německu proběhla „křišťálová noc.“ Ale je zjevně mnohem snazší interpretovat a pochopit fakta dnes, ve zpětném pohledu. A Židé, kteří uprchli z Německa, nebyli vítáni s otevřenou náručí v žádné části světa, dokonce ani ve Spojených státech. V krátkosti, byl to komplexní problém. Západní svět, občanský svět, kromě několika výjimek, nechápal, neuvědomil si, co se děje. Z tohoto důvodu, když mluvíme o papeži na konci třicátých let, můžeme pochopit, proč byl citlivější vůči protikřesťanské persekuci v Sovětském svazu, než vůči tomu, co povstávalo v nacistickém světě. To neznamená, že byl tajně nacistou.

 

Třicátá léta: Kontroverze často míří také na Pia XII.…

 

Jedna z kritik kardinála Pacelliho, který byl státním sekretářem Pia XI., říká, že zmírnil odsouzení nacionálního socialismu. Mez mnoha obviněními – o kterých nevěřím, že jsou plně oprávněná – proti Pacellimu bylo, že zmírnil tón encykliky „Mit Brennender Sorge.“ Ve skutečnosti, když zkoumám aktivity papeže Pacelliho z historického hlediska, bych rád připomněl několik detailů. Když začala válka, kritizoval apatii francouzské církve pod nacistickou nadvládou ve vichistické Francii; poté kritizoval flagrantní antisemitismus slovenského monsignora Josefa Tisa; rozšířil – jak je zdokumentováno v knize Renata Mora „La Chiesa e lo sterminio degli ebrei (Církev a vyhlazení Židů),“ publikované v Il Mulino – svoji dobrou vůli a dokonce podporu, s vysoce riskantní rozhodností, vůči některým z těch, kdo se spikli proti Hitlerovi mezi léty 1939 a 1940. A pokračuji: Když byl v červnu 1941 Sovětský svaz napaden Německem, byla v západním světě určitá resistence vůči vytváření spojenectví s těmi, kdo do té chvíle bojovali na straně nacistického Německa. Pius XII. namísto toho vynakládal velké úsilí, aby usnadnil alianci mezi Velkou Británií, Spojenými státy a Sovětským svazem.

 

A konečně, je tady ta nejdůležitější kapitola: Během nacistické okupace Říma – jak je to podrobně vylíčeno, například, ve dvou knihách, v proslulém svazku Enzo Forcelly („La resistenza in convento [Odpor v klášteře],“ publikovaném ve vydavatelství Einaudi) a v jedné právě vydané od Andrea Ricardiho („L’inverno più lungo [Nejdelší zima],“ Laterza) –  dala církev k dispozici všechny své zdroje: téměř každá bazilika, každý kostel, každý seminář, každý konvent ubytoval Židy a pomáhal jim. Do té míry, že v Římě, se ve srovnání se dvěma tisíci deportovanými Židy dalších deset tisíc mohlo zachránit. Tedy, nechci říci, že celých těchto deset tisíc bylo zachráněno církví Pia XII., ale bezpochyby církev přispěla k záchraně většiny z nich. A bylo by nemožné, aby papež nevěděl, co dělají jeho kněží a sestry. Výsledkem bylo, že léta a léta – mohli bychom uvést tucty příkladů – mimořádně významné osobnosti v židovském světě uznaly tento příspěvek a připisovaly jej výslovně Piu XII.

 

Dnes byla ztracena téměř jakákoliv stopa těchto svědectví. Bylo to předmětem například znamenité knihy Andrea Tornielliho („Pio XII il papa degli ebrei [Pius XII., papež Židů],“ Piemme). Je to mimořádně rozsáhlá literatura, ze které bych chtěl uvést jenom ukázku. V roce 1944 řekl velký rabín Jeruzaléma, Isaac Herzog: „Izraelský lid nikdy nezapomene, co Pius XII. a jeho vynikající zplnomocněnci, inspirovaní věčnými principy náboženství, které jsou základem autentické civilizace, dělají pro naše nešťastné bratry a sestry v nejtragičtější hodině našich dějin. Je to živoucí důkaz božské prozřetelnosti v tomto světě.“

 

Tentýž rok napsal nadrotmistr (sergeant major) Joseph Vancouver: „Rád bych vám vyprávěl o židovském Římě, o velkém zázraku, že jsme zde nalezli tisíce Židů. Kostely, kláštery, mniši a sestry, a především papež, pospíchali pomoci a zachránit Židy, vyškubnout je ze spárů nacistů a jejich fašistických italských spolupracovníků. Toto velké úsilí bylo, ne bez nebezpečí, podniknuto, aby byli během měsíců německé okupace Židé ukryti a nasyceni. Někteří řeholníci za tuto záchrannou operaci zaplatili svými životy. Za tímto účelem byla mobilizována celá církev a pracovala s velkým nasazením. Vatikán byl centrem každé aktivity odporu a záchrany, za daných okolností pod nacistickou nadvládou.“

 

Budu také citovat dopis z italské fronty, od vojáka Eliyahua Lubiskyho, člena socialistického kibucu Bet Alfa. Byl publikován v týdeníku „Hashavua“ 4. srpna 1944: „Všichni uprchlíci mluví o tom, jak jim byl nápomocen Vatikán. Kněží dávali své životy v sázku, aby ukryli a zachránili Židy. Sám papež se podílel na práci na záchraně Židů.“

 

A opět, 15. října 1944 zaznamenáváme promluvu mimořádného komisaře židovské komunity v Římě, Silvia Ottolenghiho: „Tisíce našich bratří byly zachráněny v klášterech, v kostelech, v extrateritoriálních budovách. 23. července jsem byl předvolán na setkání s Jeho svatostí, kterému jsem předal poděkování římské komunity za heroickou a láskyplnou pomoc, která nám byla poskytnuta duchovenstvem skrze kláštery a koleje… řekl jsem Jeho svatosti o přání mých židovských druhů v Římě, přijít mu hromadně poděkovat. Ale tento druh demonstrace není možný, snad jedině na konci války, aby se zabránilo kompromitaci všech těch na severu, kdo stále potřebují ochranu.“

 

To bylo v době, kdy ještě probíhala válka. Pojďme k dnešku.

 

Dnes je, naneštěstí, pozornost věnovaná Piu XII. tak silná, že se dokonce běžná historiografická diskuse stala vášnivou.

 

Téma je tak zápalné, že dokonce přetrvává problém s fotografií Pia XII. v Yad Vashem a jejím popiskem. A to navzdory množství svědectví, o kterých jste právě referoval. Co se stalo?

 

Stalo se to, že během let byla rozšířena temná legenda o Piu XII. Připomeňme si knihy Johna Cornwella („Hitlerův papež“) a Daniela Goldhagena („Hitlers willige Vollstrecker [Hitlerovi ochotní kati]“), ve kterých jsou tato obvinění podána explicitněji. Zformovalo se obecné mínění, podle něhož je Pius XII. nahlížen jako papež, který nebyl ničím menším, než komplicem nacistického führera. To je šílené! Pomysleme jen na Eichmannův soud v roce 1961, kdy bylo vyjádřeno mínění, které stojí za to si znovu přečíst. Hovořící osoba je Gideon Hausner, státní zástupce v Jeruzalémě: „16. října 1943 byl v Římě zorganizován rozsáhlý zátah ve staré židovské čtvrti. Italský klérus se zúčastnil záchranné operace, kláštery Židům otevřely své dveře. Papež osobně intervenoval ve prospěch Židů zatčených v Římě.“

 

To bylo jen dva roky před uvedením „Náměstka“…

 

A bylo to v roce 1963, kdy se začala prosazovat dvojitá revize role Pia XII. Jedna z nich byla záludná – uvnitř samotné církve – a stavěla Pia XII. proti postavě Jana XXIII. To byla devastující operace: S Janem XXIII. se zacházelo jako s papežem, který během Druhé světové války demonstroval citlivost, kterou Pius XII. postrádal. To je velmi bizardní idea. A mezi řádky invektivy vůči Pacellimu se zdá vynořovat, že papež byl takto volán k zodpovědnosti za svůj antikomunismus. Ve skutečnosti byl Pius XII. papežem, který byl v linii historie katolické církve ve 20. století. Když čtete, co napsal, nebo posloucháte záznamy jeho promluv, rozpoznáte, jak vyjadřoval také, například, kritiku liberalismu. Chci říci, že rozhodně nebyl pěšákem antikomunistického atlantismu.

 

To znamená, že nebyl kaplanem Západu…

 

Absolutně ne. Obraz Pia XII. jako kaplana velké antikomunistické ofenzívy během studené války je mimo. Ačkoliv, přirozeně, byl antikomunistou. A za svůj antikomunismus byl přinucen zaplatit velmi vysokou cenu, která pokřivila jeho obraz pomocí divadelních her, publikací a filmů. Ale každý, kdo nepřijal předsudečný postoj a pokusil se pochopit Pacelliho z dokumentů, si nemůže pomoci a musí být omráčen touto černou legendou, která nedává žádný smysl. Pius XII. byl velký papež, schopný čelit situaci. Je to jako kdybychom dnes odstřelili Roosevelta za to, že nemluvil jasněji o Židech. Ale jak můžete prozkoumat válku, zvláště jste-li neozbrojenou osobou, jako papež? Tato svůdnost ofenzívy proti Piu XII. připadá skutečně podezřelá každé osobě dobré vůle, a je to svůdnost, které bychom měli odporovat. Dříve či později bude někdo reinterpretovat fakta ve světle svědectví, na která jsem poukazoval dříve.

 

Jsou rozdíly mezi evropskou, a zvláště italskou, historiografií o Piu XII. na jedné straně, versus americkou na straně druhé?

 

Myslím, že ano. Neměli bychom zapomínat, že tato averze vůči Piu XII. se vynořila v anglosaském, protestantském světě. Nevynořila se ze židovského světa, který se na ni namísto toho v průběhu času adaptoval, aby nebyl zaskočen mezinárodní kampaní. Řekněme to jinak: Když je papež obviněn, že nechává volnou cestu antisemitismu, židovský svět se samozřejmě cítí zodpovědný za to, aby viděl věci jasně. To nás přivádí k epizodě sedmého sálu Yad Vashem v Jeruzalémě, kde je fotografie papeže s textem, který jeho jednání popisuje jako „dvojznačné.“ Nebo k žádosti, v roce 1988, tehdejšího velvyslance Izraele u Svatého stolce, Aarona Lopeze, aby bylo uloženo moratorium na beatifikaci Pia XII. Nemám teď co říci k této záležitosti s moratoriem, protože to není historiografická otázka. Ale na těchto postojích k tomuto papeži je něco nepřiměřeně zarputilého, co páchne na míle daleko.

 

V roce 1963 bylo světlo reflektorů zaměřeno na Pia XII. ve snaze najít důkazy jeho viny, a nic se neobjevilo. Naopak, studie vynesly na světlo bohatou dokumentaci dokládající, jak jeho církev poskytla klíčovou pomoc Židům. V této souvislosti připomínám jedno hezké gesto: V červnu 1955 požádal Izraelský filharmonický orchestr, aby mohl ve Vatikánu uspořádat koncert na počest Pia XII., aby vyjádřil vděčnost tomuto papeži, a zahrál v přítomnosti papeže část Beethovenovy Sedmé symfonie. Taková atmosféra tehdy byla. A když papež zemřel, Golda Meirová – izraelská ministryně zahraničí a budoucí premiérka – řekla: „Když na náš lid udeřilo nejstrašnější mučednictví v dějinách během deseti let nacistického teroru, byl ve prospěch obětí pozvednut hlas papeže. Pláčeme nad ztrátou tohoto velkého služebníka míru.“ Pro některé nebyl hlas papeže pozvednut, ale oni jej slyšeli. Chápete? Golda Meirová jeho hlas slyšela. A William Zuckerman, ředitel časopisu „Židovské noviny,“ napsal: „Všichni Židé v Americe vzdávají čest a vyjadřují účast, protože je pravděpodobné, že žádný vůdce této generace neposkytl podstatnější pomoc Židům v hodině tragédie. Více než kdokoliv jiný jsme měli prospěch z velké a šlechetné dobroty a velkodušnosti oplakávaného papeže během let útlaku a teroru.“ Takto byl Pius XII. hodnocen léta, desetiletí. Byli všichni šílení? Ne, oni byli těmi, kdo trpěli pronásledováním, z něhož je Pius XII. obviňován jako jeho spolupachatel. Když to bereme jako historiografický případ, je černá legenda šílená. Ale myslím si, že, kromě některých polemiků, bude každý historik hodný toho jména – dokonce v případě lidí jako jsem já, kdo nejsou katolíky – bojovat, aby znovu nastolil pravdu.

 

Papež Pius XII.

Papež Pius XII.

 

Co se zatím objevilo v izraelské historiografii? Proběhla v soudech historiků nějaká evoluce? Je zde stále diskuse o Piu XII.?

 

Řekl bych, že izraelská historiografii je velmi zdrženlivá. Ve skutečnosti je tento případ stále otevřený z důvodu zatvrzelosti jiného světa, který není židovským světem. Myslím, že musíme vzít v úvahu tři aspekty. Zaprvé, Pius XII. byl přinucen zaplatit za svůj antikomunismus. Zadruhé, tento papež znal dobře Německo a měl proněmecký postoj, který, nemylme se, neznamená pronacistický. A konečně musí být řečeno, že kriticismus vůči Piu XII. vždycky přichází z kruhů, které by samy mohli být kritizovány desetkrát víc. Během holocaustu byly tyto kruhy neschopny demonstrovat přítomnost kdekoliv v blízkosti toho, co vyčítají Piu XII., že nedělal.

 

Můžete nám uvést nějaké příklady?

 

Myslím na to, co se stalo ve Francii, v Polsku, ale dokonce i ve Spojených státech. Zamysleme se nad tím: Idea těch, kdo obviňují Pia XII., je, že každý věděl, nebo alespoň bylo možné vědět. Tak se ptám: Koho si vybavujeme, během Druhé světové války, mezi osobnostmi z těchto kruhů, že pozvedl hlas způsobem, který vyžadují od Pia XII.? Já nevím o nikom.

 

Odkazujete také na italské antifašisty?

 

Rozhodně. Ale co je podstatné: Na koho můžeme ukázat jako na někoho, kdo pro Židy udělal to, co neudělal papež? Já o nikom nevím. Jsou jednotlivé případy, stejně jako byly jednotlivé případy mezi církevními autoritami. Přinejmenším tento papež udělal všechno, co byl schopen udělat. Umožnil deseti tisícům Židů v Římě – ale stalo se to také v jiných částech Itálie – aby se zachránili, ve srovnání se dvěma tisíci, které byly zabity. Nechápu, s čím bychom to měli porovnávat. Takže věřím, že je možné usuzovat, že tyto kritiky, tyto invektivy, přicházejí z kruhů, jejichž svědomí nejsou ohledně tohoto problému klidná.

 

Takže černá legenda je případem provinilého svědomí?

 

Řekl bych, že ano. Jinak to nedává smysl. Faktem je, že nenávist vůči Piu XII. se vynořila ve specifickém kontextu, na začátku studené války. Můžeme si připomenout, že to byl papež, kdo umožnil vítězství Democrazia Cristiana v roce 1948. Jsem přesvědčen, že obvinění proti němu jsou výlevy zášti, která se objevila ve druhé polovině čtyřicátých a během padesátých let. Literatura nepřátelská k Piu XII. přišla po válce. V Itálii to začalo po kolapsu vlády národní jednoty v roce 1947 a stalo se vášnivějším během padesátých let. Celý depozitář nenávisti a silné nechuti se objevil v pozdějších letech. Kdyby to vyšlo na světlo okamžitě, Židé, jejichž životy byly díky této církvi zachráněny, by nedovolili, aby se říkalo a psalo to, bylo řečeno a napsáno. Protože to přišlo o dvacet nebo třicet let později, všichni svědci, všichni, kdo byli zachráněni – a mluvíme o tisících lidí – byli pryč a nová generace jejich dětí přijala tato obvinění. A ve skutečnosti, kdo byl tím, kdo těmto obviněním odporoval? Historici. 

 

K tomu zde byly katolické hlasy, které proti sobě stavěly Pia XII. a jeho nástupce. Jana XXIII.

 

Ve skutečnosti, věřím tomu, že zahájení beatifikačních procesů těchto dvou papežů nebylo ohlášeno současně náhodou. Když Pavel VI. přijel do Svaté země v roce 1964 a mluvil velmi vřelými slovy o Piu XII., nebyly zde žádné velké protesty. Nikdo neprotestoval. A operace „Náměstek“ už začala. Obvinění vypadala neuvěřitelně. Poté lavina postupně nabírala na síle, jak mizela generace očitých svědků. V každém případě si myslím, že historici učiní Piu XII. po právu.

 

Zmínili jsme katolíky. „La Civiltà Cattolica“ napsala, že Pius XII. nedokázal promluvit prorockým hlasem. Není to poněkud anachronistický soud? Měl papež jít 16. října 1944 do ghetta, stejně jako šel několik týdnů předtím do vybombardované čtvrti San Lorenzo?

 

Upřímně řečeno, židovská krev, která koluje v mých žilách, mě vede k tomu, abych preferoval papeže, který pomáhá mým židovským druhům přežít, před papežem, který koná okázalé gesto. Papež, který jde do vybombardované čtvrti, je papežem, který pláče pro oběti, koná gesto vřelosti a náklonnosti k městu, zatímco jeho přítomnost v ghettu by mohla být kontroverzní. Samozřejmě, ve zpětném pohledu může být řečeno cokoliv, dokonce – jak bylo napsáno – že by pro něj bylo správné, aby si lehl na koleje, aby zabránil vlakům v odjezdu. Ale já si myslím, že to jsou pošetilé soudy. A také, upřímně, kritizovat druhého za něco, co neudělal nikdo z vašich vlastních lidí, je trochu riskantní. Ve skutečnosti si nepamatuji, že by kdokoliv z představitelů antinacistického římského odporu šel do ghetta, nebo si lehl na koleje. Tyto diskuse opravdu postrádají umírněnost.

 

Pokud jde o kontroverzi uvnitř katolicismu, rabi David Dalin zašel tak daleko, že napsal, že Pius XII. je největší klacek, který mohou progresisté použít k útoku na tradicionalisty…

 

Nejvíce nepříjemný aspekt, ale pro mne evidentní (dokonce, i když se dívám zvenčí), je, že tato bitva v katolickém světě, která proti sobě staví postavy Jana XXIII. a Pia XII., není moc statečná, protože ji nikdo nevede otevřeně. Neexistuje žádná kniha nebo článek autoritativního představitele katolického světa, které by řekly jasně, Jan XXIII. ano a Pius XII. ne. Je to bitva vedená mezi řádky, pomocí subtilností. Pro mne je otázka jasná: Buď je někdo skutečně přesvědčen, že Pius XII. byl nacistickým komplicem, nebo jsou věci naopak tak, jak byly diskutovány v tomto rozhovoru, pak by jistí lidé měli pochopit, že tyto argumenty přispěly jen k pokračování černé legendy o tomto papeži. Měl bych podotknout: Věřím, že tato černá legenda se stává zastaralou. Pius XII. nebude papežem poznamenaným „damnatio memoriae.“

 

Proč to říkáte?

 

Právě z historického úhlu pohledu je důkazní materiál ve prospěch papeže tak silný a rozsáhlý, a nedostatek opačných důkazů tak křiklavý, že je tato ofenzíva proti Piu XII. předurčena k vyčerpání se.

 

Poslední otázka k postoji Pia XII. Jak je možné rekonstruovat povahu jeho tiché práce týkající se holocaustu?

 

Často jsem přemýšlel o Piu XII. a snažil se představit si, jaký typ osobnosti měl. Byl srovnáván s papežem Benediktem XV., papežem První světové války. Ale Druhá světová válka byla velmi odlišná. Jistěže byl Pacelli trýzněný člověk, který měl své pochyby. On sám se zabýval svým „mlčením“ v roce 1941. Ocitl se na hrozné křižovatce, která zpochybnila některá z jeho přesvědčení. Potom zde bylo dlouhé období po válce, do roku 1958, ve kterém pokračoval jako silný papež, přítomný, významný, rozhodný pro rekonstrukci Itálie v poválečném období. Možná byl nejdůležitějším papežem 20. století. Jistě byl mučen pochybnostmi. Ve věci svého mlčení, jak jsem řekl, o sobě pochyboval. Ale právě to ve mně vzbuzuje vědomí jeho velikosti.

 

Jedna věc, která mě oslovuje nejvíce. Jakmile bylo po válce, kdyby měl Pius XII. špatné svědomí, vychloubal by se svou prací na záchraně Židů. Ale to nikdy neudělal. Nikdy neřekl ani slovo. A mohl. Mohl o tom psát, mohl to říci. Ale neudělal to. Pro mne je to důkaz, jak solidní byl jeho charakter. Nebyl papežem, který by cítil potřebu se hájit. Pokud jde o soud o Piu XII., musím říci, že v mém srdci zůstává, co Robert Kempner, židovský právník německého původu a druhý žalobce v Norimberském procesu, napsal v roce 1964: „Jakékoliv propagandistické prohlášení církve proti Hitlerově vládě by bylo nejenom promyšlenou sebevraždou, ale také by urychlilo zabíjení daleko vyšších počtů Židů a kněží.“

 

Uzavírám: Dvacet let byly soudy o Piu XII. jednomyslné. Podle mého názoru tudíž na ofenzívě proti němu něco nehraje. A každý, kdo se odváží jej studovat s intelektuální poctivostí, musí začít přesně od tohoto bodu. Od těchto čísel, která nesedí dohromady.

Read Full Post »

Pokud zavítáte na Šumavu, můžete navštívit Horskou synagogu v Harmanicích, která slouží jako muzeum česko-německo-židovského soužití.

Horská synagoga Hartmanice

Horská synagoga Hartmanice

Vlevo na fotografii stojí Dan, který nás synagogou provázel.

Čeká na vás velice hezký, čerstvě zrekonstruovaný dům, uvnitř kterého najdete vkusnou a působivou expozici.

Synagoga neslouží původnímu účelu, neboť v Hartmanicích již není židovská obec, která by ji využila. Zato je však památníkem starých dobrých časů, kdy na Šumavě žili v pokoji a přátelství Češi, Němci a Židé. A je vykřičníkem upozorňujícím na zločin úmyslného rozeštvání různých skupin obyvatel proti sobě.

Muzeum je vybaveno LCD panely, kde si lze v různých jazycích pustit několik filmů, zachycujících osudy hartmanických rodin. Mezi další exponáty patří například Tóra nebo hebrejské hodiny jdoucí pozpátku. I naše malé děti byly nadšené. Ale musím poznamenat, že jsme měli výborného průvodce – přítele Dana, filologa, který kluky bezmála začal učit základy hebrejštiny. 🙂

Objekt, který býval nejvýše položenou synagogou v České republice, sloužil mimo jiné jako sklad pneumatik a byl téměř zcela zničen. Desky Desatera, které vidíte opět umístěné na průčelí, použili nacisté jako schody. V roce 2002 vzniklo z iniciativy Ing. Michala Klímy, současného ředitele vydavatelství Economia, občanské sdružení, které zahájilo rekonstrukci.

Její výsledek posuďte nejlépe osobně a na místě.

Krátký film o rekonstrukci synagogy:

Film vyrobilo studio Houseboat films. Na jejich YouTube kanálu najdete další filmy.

*****

Memories z muzikálu Cats zpívá Barbra Streisand:

Read Full Post »