Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘láska’

logo VORP

Ad:

KT 36/2010, str. 5, Jiří Zajíc: Nikoliv rodiče, ale nevhodné časopisy, kamarádi a internet

KT 39/2010, str. 9, Jiří Zajíc: Reakce na úryvek z dopisu Lucie Cekotové


Vážená redakce,

Ve výše uvedených článcích se objevily poznámky o Výboru na obranu rodičovských práv – Brzkova a Mellanova koncepce křesťanské výchovy z první poloviny 90. let, údajně blízká křesťanskému pojetí, prý byla smetena paradoxně konzervativními katolíky, pro něž to bylo stále málo “pravověrné”. A druhý text dokonce dodává, že jeho odmítnutí mělo za následek, že pro statisíce dětí u nás se rozhodujícím zdrojem pro jejich uvádění do sexuálního života stali jejich kamarádi a všelijaké pochybné mediální zdroje. Je prý dobré vědět, komu také za to vděčíme. A konečně je údajně nutné hledat optimální řešení, přičemž to, které prosazuje VORP, jím určitě není.

Jsou to tvrzení naprosto absurdní. Výbor na ochranu rodičovských práv (VORP) není organizací katolickou ani křesťanskou. Je sdružením rodičů, kteří hájí své právo a povinnost dohlížet na obsah a metody výuky svých dětí ve školách. Děti jsou dnes podrobovány stále častější a systematičtější indoktrinaci vysoce kontroverzními ideologiemi, s nimiž mnoho rodičů zásadně nesouhlasí. Tyto ideologie se velmi často bezprostředně týkají oblasti lidské sexuality. Děti jsou s jejich pomocí vedeny k fatálně chybné antropologii, připravovány o nenahraditelnou citlivost svědomí vůči hříchu a obírány o základní ctnosti, jako jsou například čistota, cudnost, střídmost nebo spravedlnost – a to vše ve velice mladém věku. Dochází tak k hlubokému narušení zdravého vývoje dětské osobnosti. Protože různé rodiny zastávají různé světonázorové postoje, požaduje VORP, aby byly podobné výukové programy realizovány výhradně na vyžádání rodičů.

Brzkova koncepce z roku 1994 byla jednoznačně součástí problému, nikoliv řešení. Její údajná blízkost křesťanskému pojetí výchovy či sexuality je pouhým názorem několika publicistů a v koncepci samé nelze pro podobné tvrzení najít žádné podklady. V analýze vypracované prof. PhDr. Liborem Míčkem, CSc., se dočteme např. že „celkově je tato koncepce charakteristická mravním relativismem“, nebo že „koncepce zahlcuje vědomí mládeže sexuálními obsahy, osnovy se na některých místech podobají přímo návodům k sexuálnímu styku“. Porovnejme to se slovy Jaroslava Maxmiliána Kašparů, pronesenými na ČRo 2 Praha o příručce Sexuální výuka – vybraná témata z letošního roku: „sice se tomu říkalo sexuální výchova, ale podle mě to byl sexuální trénink.“ Obě koncepce počítaly s povinnou výukou od 1. třídy a byly zaváděny stejně arogantně. Opět si srovnejme tato dvě prohlášení: „Před povinným učivem nebude úniku. Ať se to rodičům líbí nebo ne.“ (Dr. Jitka Brunclíková, 1995) A co mělo hrozit rodičům, kteří odmítnou účast dětí ve výuce sexuální výchovy v roce 2010? „právní postih za přestupek, ale v krajním případě až trestní stíhání pro zanedbávání povinné školní docházky.“ (Jindřich Kitzberger, poradce ministra školství, 2010)

Cíle VORP mají oporu v občanském právu. Listina základních práv a svobod říká: Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. (čl. 15.1) a Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů (čl. 32.4). Ačkoliv VORP není katolickou organizací, patří mezi jeho členy řada katolíků a je tedy, zejména na stránkách katolického tisku, namístě argumentovat také naukou katolické církve. Podívejme se do Katechismu: Rodiče jsou prvními a hlavními vychovateli svých dětí (1653). Podobně Kodex kanonického práva: Rodiče a ti, kdo jsou na jejich místě, jsou povinni a mají právo vychovávat děti (Kán. 793). V neděli 25. 6. 1995 bylo na všech katolických bohoslužbách čteno Sdělení biskupů, které reagovalo právě na tehdy probíhající veřejnou diskusi o sexuální výchově, iniciovanou VORP. Čteme zde: Uvědomte si s křesťanskou zodpovědností svoji povinnost výchovy dětí a také své výsadní právo na ni. A dále: Využijte svého práva a dosažitelnými zákonnými prostředky – např. prostřednictvím Rady školy – usilujte ovlivnit i formu sexuální výchovy na škole, kterou vaše dítě navštěvuje. V prosinci téhož roku pak vyšel dokument Papežské rady pro rodinu Lidská sexualita: pravda a význam – zásady pro výchovu v rodině. Citujme např. z bodu 139: K jinému zneužívání dochází, když je prováděna sexuální výchova dětí formou poučování i za pomoci grafického zobrazení všech podrobností intimního pohlavního styku. Děje se tak často s odůvodněním, že se tím poskytuje výchova k „bezpečnému sexu“, především vzhledem k šíření AIDS. Ano, je dobré vědět, komu také vděčíme za tehdejší úspěch snah rodičů.

Žel, tento úspěch byl jen částečný. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu má akreditaci ministerstva školství pro několik vzdělávacích programů Sexuální výchovy a osvěty. Těmito programy již prošla řada učitelů. Na mnoha školách jsou prováděny nejrůznější velice diskutabilní kursy a používány diskutabilní knihy a pomůcky. Tak např. učebnice Konečně to chápu (Jörg Müller a Dagmar Geisler, nakl. Mutabene) z roku 1999, recenzovaná mj. MUDr. Antonínem Brzkem, obsahuje ono „grafické zobrazení intimního styku“ v hojnosti. Je stále k dostání a běžně se používá. VORP nicméně nijak nebrání tomu, aby někteří rodiče přihlásili své děti do nepovinného předmětu, využívajícího tuto publikaci, pokud s ní budou předem seznámeni a budou s takovou výukou svých dětí výslovně souhlasit. Skutečným problémem však je, že je sexuální výchova součástí Rámcového vzdělávacího plánu a je de facto povinná a rozprostřená do řady předmětů. Najdete ji na docela nečekaných místech. V učebnici Občanské výchovy pro 8. ročník základních škol nakladatelství Fraus objevíte nejen pozoruhodné ilustrace, ale také se tam dočtete např. o „prevenci akutního onemocnění láskou“, čímž je míněno těhotenství. A rovněž „slavná“ letošní brožurka Sexuální výchova – vybraná témata, navrhující zvrácené hry, byla sice stažena z webu ministerstva a přišla o jeho doporučení, ale již předtím byly její výtisky rozeslány do škol a stále jsou na mnoha z nich k dispozici.

Je nesmysl tvrdit, že kvůli VORP, který hájí legitimní práva rodičů, bylo některým dětem v uplynulých letech ublíženo. Předložené koncepce sexuální výchovy, které zcela pomíjely Stvořitelem chtěný účel a řád sexuality, nebyly žádným „menším zlem“ ve srovnání s úplnou absencí sexuální výchovy. Jejich negativní účinek mohl být dokonce i vyšší, než při získávání informací z Brava nebo od spolužáků z problémových rodin. Tyto pro děti krajně emotivní poznatky by jim měly být sdělovány již od první třídy a z úst nezpochybnitelné autority – učitele. Zcela vytrženy z kontextu zdravého místa pohlavního života v manželství by naprosto nemohly mít na život těchto dětí jiný než negativní dopad. Mimochodem, v roce 2008 u nás žilo 99 331 dívek ve věku 13-14 let. 70 z nich otěhotnělo (0,07 %), přičemž 14 těhotenství skončilo porodem, 56 potratem. Předpoklad, že by se tato čísla významně snížila, kdyby byly všechny děti dříve a lépe uvedeny do sexuálních technik, je zcela hypotetický a nejeví se jako pravděpodobný.

27. 9. 2010 odeslalo občanské sdružení homosexuálů Charlie protest proti příručce etické výchovy autorů Ladislava Lencze a Evy Ivanové, se zdůvodněním Obsah příručky Etická výchova je sepsán v souladu s konzervativními náboženskými hodnotami, se kterými se však nemusí většina české populace ztotožňovat. Za pouhé čtyři dny, 1. 10. 2010, byla příručka odstraněna ze seznamu materiálů doporučených ministerstvem. Mluvčí Koukolíček to komentoval: Ministerstvo školství z doporučené literatury nechá odstranit veškeré metodické materiály, které z filozofie výchovy L. Lencze vycházejí. Tento případ dobře ilustruje, jak rozdílné jsou hodnoty různých skupin, a dokládá, že nelze spoléhat na moudrý přístup státu – naopak je třeba se státního metodického vedení obávat. Zároveň ukazuje zásadní odlišnost postoje VORP a lidí podporujících jednotný ideologický přístup k sexuální výchově – my požadujeme právo vychovávat naše vlastní děti po svém a nikomu totéž právo nebereme. Oni se snaží diktovat, co se musí a co nesmí učit cizí děti – všechny, bez rozdílu.

Práce VORP ani zdaleka nekončí. Našeho cíle – lepší kontroly rodičů nad obsahem a metodami výuky svých dětí v tématech ovlivněných světonázorovou orientací – ještě zdaleka není dosaženo. Prosíme všechny lidi dobré vůle, kteří s námi tento cíl sdílejí, o spolupráci.

S pozdravem,

 

Výbor na obranu rodičovských práv, 3. října 2010

Zdroj: www.nesexuveskole.cz

Read Full Post »

Z tohoto hlediska není nabízená publikace „Sexuální výchova – vybraná témata“ křesťanskému pojetí tak blízká jako první pokus vytvořený Antonínem Brzkem a Jiřím Mellanem počátkem 90. let (smetený paradoxně konzervativními katolíky, pro něž to bylo stále málo „pravověrné“).

Jiří Zajíc, Katolický týdeník 36/2010

Již v devadesátých letech byla zpracována rozumná koncepce sexuální výchovy na školách od předních českých sexuologů (Brzek, Hubálek, Mellan a jiní), která je blízká křesťanské (nemyslím tím katechismové) etice. Nechápu, proč tyto starší projekty zapadly…

Martin Šístek, Christnet, 9. 9. 2010

Onanie by neměla převážit nad ostatními zájmy jako je sport, vzdělávání a koníčky, které jsou pro rozvoj osobnosti důležitější.

Brzkova a Mellanova koncepce sexuální výchovy z r. 1994, osnovy pro druhý stupeň ZŠ

Marek Švehla: Novými osnovami za zdravý sex, Respekt 51/1994 (po rozkliknutí se obrázek zvětší na čitelnou velikost):

Marek Švehla: Novými osnovami za zdravý sex, Respekt 51/1994

Marek Švehla: Novými osnovami za zdravý sex, Respekt 51/1994

Read Full Post »

Svoboda názorů a volitelnost
tisková zpráva VORP, 8. září 2010

Koncem srpna se v Brně sešel Výbor na obranu rodičovských práv (VORP), jehož prohlášení na webu nesexuveskole.cz podepsalo již téměř 8000 lidí. Výbor přijal nové členy, zvolil si sedmičlenné předsednictvo a potvrdil Annu Brychtovou ve funkci mluvčí. Členové rozhodli, že poté, co bylo dosaženo jejich prvního cíle: stažení nevhodné metodické příručky Sexuální výchova – vybraná témata ze základních škol, se soustředí na obecnější bod svého programu, jímž je obrana proti všem ideologickým vlivům pronikajícím do škol bez vědomí rodičů. Prvním krokem je dnešní zahájení distribuce papírové formy petice, o kterou veřejnost projevila zájem. Text petice vychází z původního prohlášení VORP zformulovaného do tří bodů:

„Zásadně protestujeme proti Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy na základních školách.

Nesouhlasíme, aby naše děti byly ve veřejných školách povinně vystaveny předmětům a tématům, jejichž obsah se může příčit zásadám rodičů. Tím by bylo porušeno přirozené právo rodičů na výchovu dětí.

Požadujeme, aby se ve veřejných školách učily povinně a jednotně jen předměty a témata, kde je všeobecná společenská shoda názorů. Vše ostatní ať je vyučováno pouze volitelně na základě souhlasu rodičů, kteří musí být předem seznámení s obsahem a metodami výuky.“

Chceme předejít častým nedorozuměním v médiích, proto znovu zdůrazňujeme, že v žádném případě nechceme dětem zatajovat informace o sexuálním životě. Pouze žádáme, aby tato sdělení byla individuálně přiměřená, intimní a nebyla protichůdná morálnímu kodexu, ke kterému se hlásí příslušná rodina.

Předsednictvo VORP, 8. září 2010

Kontakty

Anna Brychtová, mluvčí: kancelar@vorp.cz
David Loula, člen předsednictva: 777 702 991

Petiční formulář ke stažení: nesexuveskole.cz/petice.pdf

Read Full Post »

V roce 1995 se Výboru na ochranu rodičovských práv (V.O.R.P.) podařilo zastavit zavedení povinné sexuální výuky na základních školách.  Nyní se snahy o zavedení sexuální výchovy, jejíž dopad na děti je všude jednoznačně a hluboce negativní, objevily opět. A V.O.R.P. obnovil svoji činnost.

Podepsal jsem jeho petici, jakmile to bylo možné – byla by ostuda mít příliš vysoké pořadové číslo!

www.nesexuveskole.cz

Několik ukázek z příručky Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodické příručky Sexuální výchova – vybraná témata:

„V úvodu hodiny vytvoříme pozitivní atmosféru, když si s žáky zahrajeme motivační hru. …Vymění si místa všichni, kteří se už někdy zamilovali, …líbali, …měly menstruaci, …onanovali, …viděli porno, …kteří si myslí, že poprvé určitě použijí kondom, …kteří se opili, …kterým roste ochlupení.“

Učitel: Je všechno, co jste viděli v pornografickém klipu nebo filmu či časopise, pravda? Žák: Asi ne. Všichni chlapi přece nemají jenom velké penisy a nevydrží souložit tak dlouho. Spousta lidí nechce souložit do konečníku, ale v pornografii je to běžné.“

„Sexuální slovník: Žáci…mají napsat fixem na fólii co největší počet jakýchkoliv výrazů pro mužský…a pro ženský genitál. …s vyučujícím všechny napsané výrazy přečtou a rozdělí na vulgarismy, lidové výrazy… Variantou může být … co nejvíce synonym pro pohlavní styk.“

„Žáci velmi často chybně nahrazují slovo soulož slovem sex a neuvědomují si plně, že se pod tímto termínem skrývá velmi široká škála nakoitálních (líbání, mazlení, netting, pettink, orální sex) a koitálních (pohlavní styk, anální sex) sexuálních aktivit. Proto by měl učitel všechny pojmy žákům blíže objasnit…“

„Vyučující může žáky… přivítat podáním ruky v kondomu. Výklad tématu podle předem připraveného pracovního listu, ve kterém jsou uvedeny základní druhy antikoncepce, může vyučující doplnit ukázkami konkrétních antikoncepčních prostředků.“

„Cvičení Kdo má pravdu? … Právo na sexuální informace má i dítě, jehož rodič si to nepřeje. – Odpoveď je ANO.“

Zdroj

Read Full Post »

Před třemi měsíci jsem psal o tragédii rodiny Dong Yun Yoona:

Dong Yun Yoon: Modlím se za pilota, který zabil moji rodinu

Yoon, který se přistěhoval z Koreje do USA, přišel o ženu, dvě malé dcerky a tchýni, když na jejich dům spadlo vojenské letadlo. Yoonovy slzy sledoval celý svět, když veřejně odpustil pilotovi letadla:

Věřím, že moje žena, dvě děťátka a tchýně jsou v nebi s Bohem. Nikdo nečekal, že se stane taková strašná věc… a dokonce právě tady, náš dům… Vím, že Bůh o ně pečuje… Prosím, modleme se za (pilota), aby kvůli této nehodě netrpěl. Vím, že patří k našim pokladům… této země… nevyčítám mu to. Necítím vůči němu nic špatného… vím, že udělal všechno, co mohl.

Americké vojenské námořnictvo zahájilo vyšetřování nehody a 4. 3. 2009 přišlo s jeho výsledky.

Reportáž Associated Press:

Podrobnosti přinesla reportáž v The San Diego Union Tribune, z níž vyjímám:

Maj. Gen. Randolph Alles, zástupce velitele letky vysvětluje příčiny nehody. (foto Eduardo Contreras / Union-Tribune)

Maj. Gen. Randolph Alles, zástupce velitele 3rd Marine Aircraft Wing, vysvětluje příčiny nehody. (foto Eduardo Contreras / Union-Tribune)

 

…Neběží žádná trestní stíhání, ale čtyři důstojníci z Marine Fighter Attack Training Squadron 101 – velitel perutě, operační důstojník perutě, důstojník standardizace a důstojník údržby – byli v minulých dvou týdnech uvolněni ze služby. Tento krok v podstatě končí jejich vojenskou kariéru.

…Osm dalších příslušníků námořní pěchoty a jeden námořník dostali důtky.

Neubauerovi zatím velení námořnictva zakázalo lety, zatímco se zkoumá jeho letový status. Pilot, který je na F/A-18D Hornetu nováčkem, v den nehody praktikoval své první kolo startů a přistání na letecké lidi Abraham Lincoln.

…F/A-18D utrpěl poruchu motoru krátce po Neubauerově startu z letadlové lodi v 11:11, asi 60 mil jihozápadně od San Diega. Dostal pokyn, aby otevřel bezpečnostní seznam (safety checklist), ale neudělal to, řekl Rupp, a místo toho se spolehl na vedení námořní pěchoty v Miramaru, které nemělo úplné informace o situaci.

Steve Diamond, bývalý námořní letec, který byl svědkem nehody a mluvil s Neubauerem chvíli po nehodě, byl udiven, že pilot – stejně jako jeho nadřízení – zanedbali použití seznamu.

„Seznamy jsou nejnepostradatelnější věci,“ řekl Diamond. „Je to skoro jako kdyby doktor šel operovat a zapomněl si umýt ruce. Tak základní to je.“

Přestože Neubauer vypnul pravý motor asi 17 minut po startu, problém s palivovým vedením přetrvával a rozsvítil kontrolku nedostatku paliva.

Civilní dispečer nabídl, že bude Neubauerovo letadlo – s volací značkou SHUTR25 – navádět na runway 36 na North Islandu, podle audio záznamu, který Federal Aviation Association včera [3. 3. 2009, pozn. překl.] uvolnila. Tato trasa by letadlo vedla nad vodou až do přistání.

„Pokusím se doletět na Miramar, jestli to půjde,“ odpověděl Neubauer, zatímco letěl ve výšce asi 13 000 stop téměř 20 mil jižně od North Islandu.

V 11:49 Neubauer opět odmítl návrh civilního dispečera, aby přistál na North Islandu.

Asi o dvě minuty později požádal Neubauer dispečera, aby jej navedl na Miramarskou runway 6, trasu nad La Jolla a University City, která je používána zřídka.

Protože jeho pravý motor byl vypnut, udělal 270 stupňovou otočku doleva, místo kratšího obratu doprava. Rupp řekl, že tento manévr jej připravil o cenný čas a palivo.

Dispečer se zeptal, zda bude pilot na letišti potřebovat havarijní jednotky.

„Potvrzuji,“ odpověděl Neubauer.

Při svém posledním vysílání řekl Neubauer dispečerovi, že vidí přistávací dráhu na základně Miramar.

Vynořil se z mraků, řekl Rupp, a o chvíli později zpomalil na přistávací rychlost. V 11:57 Neubauer vysílal, že ztratil druhý motor, který vyhasl, protože palivo stále neproudilo správně.

Ve výšce pod 1000 stop a stále skoro tři míle od runway, odumřel elektrický systém letadla.

Rupp řekl, že Neubauer se pokusil namířit potácející se letadlo směrem na kaňon. Pilot se katapultoval o 17 sekund později, blízko Genesee Avenue a Governor Drive.

„Zůstal v letadle do posledního možného okamžiku,“ řekl Rupp.

Letadlo ustřihlo strom a spadlo na Cather Avenue blízko Huggins Street západně od Interstate 805. Se skloněnou přídí se jeho kola a levé křídlo dotkly země v 11:58. Hornet prorazil skrze dva domy a poškodil tři další.

O několik minut později kontaktoval vojenský dispečer na Miramarské věži vedoucího dispečera FAA , který je také na Miramaru.

„SHUTR25 právě havaroval,“ řekl vojenský dispečer.

„Děláte si legraci,“ odpověděl vedoucí dispečer FAA.

Vyšetřování ukázalo, že mechanici upozorňovali na porouchaný palivový systém už v červenci. Ale piloti námořní pěchoty na něm uskutečnili dalších 146 letů – 166 letových hodin – aniž by se uskutečnila oprava, řekl Rupp. Když Neubauer nasedal do kokpitu, o problému uvěděl, stejně jako ostatní členové jeho perutě.

Rupp řekl, že dvojsmyslné předpisy pro údržbu peruti umožnily, aby dále používala letadlo bez opravy. Tato praxe už není tolerována.

Po nehodě vydalo námořnictvo o potenciálním palivovém problému varování pro celou flotilu. Čtyřicet F/A-18, včetně několika v Iráku, bylo uzemněno, protože bylo identifikováno, že potřebují prohlídku.

Vojenské námořnictvo zatím 11 rodinám postiženým nehodou zaplatilo celkem 147 000 dolarů, a vyhodnocuje jejich další požadavky…

Je pozoruhodné, jak nekompromisně v tomto případě americké námořnictvo vyšetřilo příčiny nehody a zveřejnilo je.

Nejsem příznivcem univerzální otevřenosti za každou cenu a bez ohledu na následky. Ale v podobných případech, kde kvůli lidskému selhání došlo k obětem a pokud nedojde k nápravě, hrozí další oběti v budoucnu, je jednoznačně nejlepší cestou.

Mnozí by si mohli vzít příklad z amerických mariňáků.

Přistávající F/A-18D Hornet finského letectva.

Přistávající F/A-18D Hornet finského letectva.

Video z tiskové konference

Zvukový záznam komunikace pilota a letové kontroly (mp3, 48:03 minut s mnoha pauzami).

Trasa letadla před nehodou (Union-Tribune).

Trasa letadla před nehodou. (Union-Tribune)

Read Full Post »

Namrata Nayak po útoku

Namrata Nayak po útoku (foto Asia News)

26. srpna 2008 zaútočili hinduističtí extremisté v indickém státě Orissa na dům křesťanské rodiny. V domě bylo v té době pouze několik dětí, sourozenců, kteří se skryli v malé koupelně. (Podle jiné verze události tam s nimi byla i matka. Otec je již dříve opustil.)

Útočníci dům zapálili a při odchodu nechali v nočním stolku šrapnel. Když děti vyběhly z úkrytu, bomba vybuchla a popálila a pořezala Namratu na 40 % těla. Ostatním se nic nestalo a matka se pak bez mužské pomoci a zcela bez prostředků snažila dceru dostat do nemocnice vzdálené 50 km, což trvalo 12 hodin.

Namrata strávila v nemocnici 45 dní. Její rány se prý velmi rychle hojí a její známí říkají, že kolem sebe šíří radostnou náladu.

Namrata násilníkům odpustila a říká, že se chce stát misionářkou.

Její slova jsou slovy dospělé a moudré ženy:

„Svět viděl moji tvář zničenou ohněm, teď musí poznat můj úsměv plný lásky a míru… chci svůj život věnovat šíření Evangelia.“

„Vánoce jsou časem díků dítěti Ježíši, který mě zachránil z ohně a zachránil moji tvář, která byla znetvořená a zraněná…

Je tolik bolesti a utrpení a já nevím, jak dlouho nás budou chránit speciální síly,“ řekla Asia News. „Ale Vánoce jsou časem vděčnosti. Bojím se, že můj lid bude dále napadán, ale to je náš život. Když Bůh zachránil mne, může zachránit také ostatní křesťany.

Namrata… řekla UCA News, že se chce stát misionářkou, aby kázala Ježíše svým nepřátelům, ne pouze svým přátelům. „Byli to naši nepřátelé, kdo mě udělali odvážnou a odhodlanou.“

Na otázku, zda se nebojí být křesťankou, dívka odpověděla, že nejenom zůstane křesťankou, ale chce se stát kazatelkou (pracharak). „Chci zpívat a tančit o Vánocích, všem rozdávat sušenky a sladkosti a přát šťastné narozeniny mému Ježíši.“

Její matka Sudhamani říká:

„Když odejdeme, budeme tuláky. Vánoce přináší naději, naděje je teď naším jediným pokladem: jsme chudí, a teď bylo zničeno i to málo, co jsme měli. Ale Vánoce znamenají, že se narodil Kristus, a každé narození znamená nový život. Ježíš sestoupil z nebes, aby nás zachránil z této bídy, z bolesti, ze zavržení, z našeho bezdomovství. Jeho moc nás naplňuje nadějí, láskou a odpuštěním.“

Namrata Nayak s matkou - nevim, zda před útokem, nebo téměř dokonale uzdravená po útoku. Podle kontextu v článku na UCA News.com, z něhož fotka pocházi, je to foceno v prosinci, tedy necelé čtyři měsice po útoku. Což je takřka neuvěřitelné.

Namrata Nayak s matkou. Podle článku na UCA News.com, z něhož fotka pochází, je to foceno v prosinci, tedy necelé čtyři měsíce po útoku. Což je takřka neuvěřitelné.

O Namratě informuje blogerka Anchoress (rekluza). Citáty pochází z článků na World Net Daily, Union of Catholic Asian News, Catholic Online.

Read Full Post »

Dong Yun Yoon se v roce 1989 přistěhoval do Spojených států z Jižní Koreje. Stal se americkým občanem. Před čtyřmi lety si vzal za manželku Youngmi Lee, společně chodili do místního metodistického kostela. Před 15 a 2 měsíci se jim narodily dvě dcery, Grace a Rachel. Seokim Kim, matka Youngmi, přiletěla z Koreje, aby své dceři s dětmi pomohla.

Před dvěma dny byl Dong Yun Yoon ve své kavárně, když stíhacímu bombardéru F/A-18 Hornet z blízké vojenské základny vypověděly oba motory a jeho pilot se katapultoval. Letadlo dopadlo na dům, kde v té chvíli byla celá Yoonova rodina.

Dong Yun Yoon:

Věřím, že moje žena, dvě děťátka a tchýně jsou v nebi s Bohem. Nikdo nečekal, že se stane taková strašná věc… a dokonce právě tady, náš dům… Vím, že Bůh o ně pečuje… Prosím, modleme se za (pilota), aby kvůli této nehodě netrpěl. Vím, že patří k našim pokladům… této země… nevyčítám mu to. Necítím vůči němu nic špatného… vím, že udělal všechno, co mohl.

 

Dong Yun Yoon s manželkou

Dong Yun Yoon s manželkou

Yoonovy dcerky

Yoonovy dcerky

Můžete mu poslat vyjádření soustrasti a podpory na tuto adresu:

Dong Yun Yoon
c/o Rev. Kevin Lee
Korean United Methodist Church
3520 Mount Acadia Blvd
San Diego, CA 92111

Read Full Post »

Zpěvačka Jordin Sparks vyhrála v květnu 2007 šestou řadu soutěže American Idol a stala se tak ve svých sedmnácti letech dosud nejmladší vítězkou této obdoby české Superstar.

Jordin Sparks se hlásí k hnutí True Love Waits – Pravá láska počká. Tato slova jsou vyryta na prstenu, který přijala ve svých třinácti letech a který dosud nosí. Vyjadřují slib, že si uchová své panenství až do manželství.

Myslím, že potraty jsou špatné. Nemám v úmyslu o tom s nikým diskutovat, je to prostě můj názor. Věřím, čemu věřím.

Duet Jordin Sparks a Chrise Browna, No Air:

Vodpod videos no longer available.

Read Full Post »