Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘Jan Podmolík’

V souvislosti s úvahou o překladu liturgie z latiny do angličtiny upozonil v diskusích na Christnetu Prokop Remeš na pozoruhodný zjev – velmi pravděpodobně nejoriginálnější český překlad Bible:

Nový kovenant Johna Podmolika

Jde přirozeně o Nový zákon. Na Starém zákoně pan John Podmolik dosud pracuje. Bude se jmenovat Starý kovenant.

Prokop Remeš nás uvede do tématu:

Extrémem je asi John Podmolik, pastor olomoucké sektičky Cesta panujícího. Nový Zákon je podle něj „Nový kovenant“, Skutky apoštolů jsou „Praktiky odeslaných“.

A jeden citát z jeho kalkovaného a totálně nesrozumitelného „překladu“: ‚Ne všechna fleš je stejná fleš, ale zcela jiná je fleš lidská, ale jiná fleš dobytčí, ale jiná rybí, ale jiná ptačí a těla nebeská a těla pozemská, ale zcela odlišná je ta glory těch nebeských, ale odlišná těch pozemských‘ (1Kor 15:39-40)“. K čemuž Podmolík vysvětluje: „Všude, kde používám výraz fleš, se jinde používá jako náhrada tělo, což je nejen nesprávné, ale absolutně znemožňující porozumět, o čem je vlastně v Bibli řeč.“ :o)))

Jan Podmolík se vrátil do České republiky z Austrálie asi roku 1999, protože byl údajně vyzván Bohem, aby pro Čechy udělal první pořádný překlad Bible. A když už tu byl, založil v Olomouci sdružení John Podmolik Ministries a sbor Cesta panujícího (dříve Pánova cesta):

Cesta panujícího Olomouc

John Podmolik vysvětluje:

Důvod pro tento překlad a jak byl udělaný.

‚…naplnit slovo božského – to tajemství ukryté od věků a od generací, ale nyní jasně ukázáno těm jeho světícím, kterým božský chtěl oznámit, co jsou ta bohatství glory tohoto tajemství v národech – kterým je anointující ve vás – naděje té glory, kterého my ohlašujeme, upomínajíce každého člověka a vyučujíce každého člověka ve veškeré moudrosti, abychom přistavili každého člověka dospělého v anointujícím Ježíši‘ (Kol 1:25-28). Mojí touhou je přinést čistotu pravdy a přesnost slova božského shora zplozeným dětem božského, které se narodily ve fleši jako Češi a Slováci. Bylo nezbytné použít některé nové výrazy, ale věřím, že panující Ježíš povede ty, které on vybral (Efes 1:4-5), aby přijali pravdu. Protože nezáleží na tom, odkud pocházíme, ale záleží na tom, kam půjdeme. Takže jen ti milující pravdu dají stranou jakoukoliv nacionální pýchu a dají slovu božského přednost nade vše (Luk 10:42; Mat 10:37-40). Je výhodnější skončit jako anointovaný v nebi, než jako Čech nebo Slovák v pekle. Na světě jsou jen dvě rodiny, jedna je vedená Ježíšem a ta druhá Satanem; a vůbec nezáleží na barvě kůže, nebo na příslušnosti k národu nebo zemi.

(Zvýraznil Oslík – mimochodem, tohle je nejoblíbenější místo Prokopa Remeše.)

John Podmolik slibuje prospěch:

Modlím se, aby každý, kdo bude číst tento překlad s upřímným srdcem, byl zachráněný, anointovaný a zplnomocněný k prospěchu t.j. požehnaný žijícím božským otcem, tvořícím plody rtů, kterému dávám glory, díky a chválu ve jménu našeho panujícího Ježíše, anointujícího Nazaréna, syna božského, amen.

Sekta má patrně nějakou návaznost na tzv. Hnutí víry, extrémní proud letničních protestantů, se kterým jsem se kdysi setkal. Jednak propaguje tzv. „evangelium prosperity“:

Máme proto nejen právo, ale je to příkaz – použít každé promluvení božského jako meč spiritu (Efes 6:17) proti Satanovi a všem jeho zkouškám, které on proti nám připravuje, aby zničil naši víru, aby se slovo božského stal neplodným v našem životě (Mar 4:14-20). Musíme si s konečnou platností uvědomit a nikdy o tom nepochybovat, že všechny problémy, nemoci i finanční nesnáze jsou od Satana, ne od božského stvořitele. Toto je základní postoj k přemožení problémů, jinak nejsme schopni božskému věřit a budeme jej provokovat nevírou (Heb 3).

A jednak hovoří o zplozeném lidském duchu:

Gal 4:19 proto nemluví o osobě panujícího Ježíše, ale o našem osobním shora zplozeném spiritu (viz Jan 3:3-7), který je z božského otce a proto světící, který musí být VYTVOŘENÝ nebo-li zformovaný, aby se také stal anointujícím skrze dospívání a růst ve slovu božského ve veškeré moudrosti a byl přistavený jako dospělý anointující – ‚až se dostaneme všichni do jednoty té víry a UZNÁNÍ syna božského, do dospělého muže, do míry zralosti té plnosti anointujícího‘ (Efes 4:10-16, Kol 1:28).

Náš osobní světící spirit z božského otce se musí stát dospělým anointujícím údem celého těla anointujícího – jehož hlavou je náš panující Ježíš – jsme jedno v něm. Jsme údy jeho těla – z jeho fleše a z jeho kostí (Efes 5:30). Nemůžeme být ‚protézy‘ těla anointujícího, ale musíme vírou brát ty mocné sliby, abychom se mohli stát údy se stejnou – t.j. boží přirozeností (viz II Petr 1:4) – proto platí věčný příkaz – ‚staňte se světícími jako já jsem světící…‘ (I Petr 1:13-16).

Pro nauku Hnutí víry je charakteristické, že ve vykoupeném člověku nepůsobí přímo druhá Božská Osoba, Duch Svatý, ale vlastní duch člověka, jakýsi genius, kterého člověku dává Bůh, který má božskou přirozenost, ale který je odlišný od Boha.

Ačkoliv ta olomoucká sekta je dnes nejspíše zcela samostatná a svázaná s osobou „pastora“ Jana Podmolíka.

Podívejme se na několik dalších výzev Jana Podmolíka a vychutnejme si ten neuvěřitelný newbiblespeak:

Nadpřirozená ochrana promluvením písem

Prohlásit slovo božského ve jménu panujícího Ježíše je nejvyšší autorita v této fyzické dimenzi, ale i v dimenzi světa spiritu – božský dokonce vyvýšil [nebo-li zvětšil] jeho slovo přes celé jeho jméno (Psalm 138:2).

Mnoho věřících zažilo nadpřirozenou ochranu nad sebou samými i celými svými domy – například během hurikánu Andrew na Floridě [USA – 23-24 srpen 1992, od Baton Rouge po Miami], kde celé čtvrti byly srovnány se zemí; ale domy i se stromy na zahradách věřících stály netknuté jako oázy uprostřed totálně zničeného okolí a sousedé se na tyto netknuté majetky chodili dívat. Jen proto, že jejich majitelé věřili božskému stvořiteli a jeho slovu a odmítli v této situaci myslet způsobem „je-li to Boží vůle“. Podle svědectví těchto věřících – před bouří, nebo v jejím začátku nahlas prohlásili celý Psalm 91, nebo Isaiahu 54:8-17 a během bouře pak děkovali božskému za jejich ochranu. Viděl jsem záběry v televizní reportáži a tihle neměli ani rozbitá okna, bylo to v porovnání s okolím, jako kdyby jejich domy i pozemky byly odstraněny před hurikánem a po bouři posazeny nazpět.

Žádná nemoc není žádný problém:

Touto jistotou dal božskému glory a svědectví lidem o jeho dobrotě a pro nás ponaučení, že my dáme božskému stejnou glory, budeme-li se na něho spoléhat stejným smělým způsobem. Nemusíme pak hledat výmluvy a všechny „teologicky“ zdůvodněné náboženské řeči o neochotě božského nás kdykoliv a z čehokoliv uzdravit. Choď podle víry ve schopnosti našeho božského a ne podle toho, co vidíš, nebo co ti „vysvětlí“ náboženští pokrytci! Jestli je tvým Goliášem rakovina ve tvém těle, nebo jakákoliv jiná nemoc, vezmi si bibli a nauč se spolehnout se v zázračnou moc anointování ve jménu Ježíše a nenechej se odradit tím, co ti řekne někdo jiný. Slovo božského je Ježíš. ‚…jeho podlitinami jste BYLI uzdraveni!‘ (I Petr 2:24) David se proti Goliášovi rozběhnul, David nečekal, až on přijde k němu! – Rozběhni se proti Satanovi se slovem božského ve jménu anointujícího panujícího Ježíše a vyžeň jej z tvého života!

Zvláštností skupiny je hra na šofar, dechový nástroj z beraního rohu:

Věříme, že nám dal božský odhalení, o které se chceme podělit s tělem Mesiášovým (Anointujícího). Věříme, že toto přidá novou dimenzi vaší přímluvné modlitbě a spirituálnímu boji. Panující odhalil spirituální dynamiku použití ŠOFARU, nebo-li beraního rohu, jak byl používaný Israelity v dobách Starého kovenantu. My to připodobňujeme k dynamice půstů, nerozumíme sice plně jeho moci – proč nebo jak to pracuje – ale……PRACUJE TO!

My věříme, že troubení ŠOFARU během modlitby, přímluvných modliteb a při uctívání dělá rozrušení a zmatek ve spirituální říši nad námi a takto rozpráší opozici a otevírá nebesa, aby přišla glory, zázračná moc a boží přítomnost.

Viděli jsme dramatické změny a plody z troubení ŠOFARU během našich modliteb přimlouvání a během našeho uctívání. Nepoužíváme tento nástroj jako náboženský rituál, ale čistě jak vede spirit. Také jsme si vědomi toho, že mnohá shromáždění okolo světa začínají zahrnovat používání ŠOFARU, AOG v Pensacole jsou primárním příkladem. Prodej ŠOFARŮ v christianské sféře v USA vzrostl v loňském roce o 70%. Máme i svědectví různých lidí troubících na ŠOFAR v jejich domech během modliteb, kteří také zakoušejí průlom a vítězství jako výsledek.

Dobře, tak tedy… úžasný výtvor zapáleného recesisty, není-liž pravda?

Milí přátelé, nikoliv. Jan Podmolík a jeho věrní se nejen každou neděli schází v olomouckém Národním domě na Třídě 8. května, ale také každou neděli asi půl hodiny chodí okolo modelu Olomouce na olomouckém Horním náměstí, případně na dalších místech, a hrají přitom na šofar.

Vypadá to nějak takto:

Prohlašování dobré zprávy u modelu města Olomouce

Fotografie z „troubení na šofar ve jménu JVHV proti symbolu modlářské protibiblické kultury – katolicismu“ během akce Oživení olomouckých kašen.

Troubení na šofary a zpěv mesiánských písní proti neonacistům na jinak velmi seriózním setkání

No, to by stačilo. Zasmáli jste se? Já také. Ale jedna věc mě trochu znepokojuje… vzpomínka na to, jak jsem se kdysi podobně usmíval nad jinými „neškodnými blázny“ … ze skupiny jménem Hnutí grálu.

Read Full Post »