Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Posts Tagged ‘biskupský synod’

Nedávno přidal Svatý otec do liturgie římského ritu nové varianty zakončení mše svaté.  A podle dnešní zprávy na Radiu Vatikán uvažuje Svatý otec o další změně. Hovořil o tom kardinál Francis Arinze, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v rozhovoru pro L’Osservatore Romano.

I tato změna byla navržena biskupským synodem o  Eucharistii. Papež zatím požádal všechny světové biskupy o jejich názor.

Pozdravení pokoje by se mělo přesunout před přinášení obětních darů. Stejně jako je tomu dnes v ambroziánském ritu, který se používá v Milánské diecézi.

Důvody:

  • Nová úprava vychází vstříc Kristovým slovům o potřebě smíření se s bratrem před přinesením darů k oltáři (srov. Mt 5, 23).
  • Umožní lepší soustředění věřících, jejich ztišení a adoraci ve chvíli těsně před svatým přijímáním, kde je pozdravení pokoje dnes.
Reklamy

Read Full Post »

Ve dnech 5. – 26. října proběhlo v Římě XII. řádné zasedání biskupského Synodu, věnovaného Božímu slovu, tedy Bibli, a jeho významu pro život věřících a církve.

Je to obrovské téma, které asi nejsem schopen nějak komplexněji a přitom konzistentně uchopit, ale zmínit se o něm chci. Alespoň si stručně shrňme několik základních informací.

Synod zahájil papež Benedikt XVI. mší svatou v bazilice sv. Pavla za hradbami.

Zahájeni synodu (foto TimesOfMalta.com)

Zahájení synodu (foto TimesOfMalta.com)

Amatérské video ze zahajovací bohoslužby, příchod synodních otců a papeže do baziliky:

Synodních otců bylo celkem 253. Každý měl na svůj příspěvek k dispozici pět minut. Přidělený čas dodrželi bez výjimky všichni. 🙂 Pomohlo tomu drobné technické opatření – minutu před limitem zazněl zvon a přesně po pěti minutách se vypnul mikrofon. Na Synodu bylo akreditováno jen asi tucet novinářů, pečlivě vybraných římskou kurií, většinou z Radia Vatikán, L’Osservatore Romano apod.

Za Českou a moravskou biskupskou konferenci byl delegátem Synodu pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.

Kromě společných shromáždění probíhala práce synodních otců v menších skupinách a jedna skupina připravila tzv. propositiones, které poté synod prodiskutovat a schválil. Tyto propositiones, které obsahují 254 tezí (alspoň tolik obsahovaly v okamžiku, kdy je pracovní skupina předložila k projednání), jsou hlavním výsledkem Synodu, pracovní skupina na nich bude dále pracovat a vytvoří z nich závěrečné poselství. Nelze je publikovat, neboť jsou „sub secreto,“ tedy důvěrné.

K Božímu lidu se nicméně synod již nyní obrátil Závěrečným poselstvím, nadepsaným „Eucharistie, živý chléb pro pokoj na světě.“  Toto poselství postupně čtou česky v českém vysílání Radia Vatikán, ale nenašel jsem to zatím na jejich webu v psané podobě. Jistě se to tam dříve či později objeví. Poselství je napsáno vznešeným jazykem a podle mého soudu rozhodně stojí za to si je přečíst.

Poselství Synodu k Božímu lidu v angličtině.

Na stránkách Radia Vatikán najdete také zvukové záznamy komentářů kardinála Miloslava Vlka a rozhovorů s ním, např. tento komentář na závěr synodu.

Doporučuji také závěrečnou homilii (kázání) papeže Benedikta XVI., tady je česky:

Privilegovaným místem Božího slova je liturgie.

V tomto roce apoštola Pavla, řečeno jeho slovy: „běda mi, kdybych nehlásal evangelium“ (1. Kor 9, 16) si upřímně přeji, aby v každé komunitě s pevnějším přesvědčením docházelo k uskutečnění této Pavlovy horoucí touhy jako povolání ke službě evangeliu pro svět. Na počátku synodálních prací jsem připomínal Ježíšovu výzvu „žeň je hojná“ (Mt 9, 37), a na tuto výzvu musíme neúnavně odpovídat navzdory těžkostem, na které narážíme. Tolik lidí hledá setkání s Kristem a s evangeliem, někdy dokonce aniž by si to uvědomovali. Tolik jich potřebuje znovu v Něm najít smysl svého života. Dávat jasné a sdílené svědectví života podle Božího slova, dosvědčeného Ježíšem, se tak stává nezbytným měřítkem, jak ověřit poslání církve.

Read Full Post »

V roce 2005 se konal biskupský synod o Eucharistii. Jedním z jeho doporučení bylo vytvořit alternativní zakončení mše svaté. Přišlo celkem 72 návrhů a z nich Svatý otec vybral tři.

A minulý týden se objevily v novém vydání římského misálu, jak informoval kardinál Francis Arinze a Radio Vatikán.

Dnešní formule zní Ite, missa est, česky „Jděte, jste propuštěni“ nebo snad „Jděte, jste vysláni.“  (V diskusi pod článkem můžete navrhnout lepší doslovný překlad.) V českém misále je to přeloženo volněji jako „Jděte ve jménu Páně.“

Nové fomule jsou:

  • Ite ad evangelium Domini nuntiandum, „Jděte hlásat Pánovo evangelium“
  • Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum, „Jděte v pokoji a svým životem chvalte Pána“
  • Ite in pace, alleluia, alleluia, „Jděte v pokoji, aleluja, aleluja“

Nevím zatím, zda je poslední varianta určena jen pro dobu velikonoční a nelze ji zkrátit, nebo je možné použít i „Ite in pace“ bez „alleluia“ v ostatních liturgických obdobích.

Komentář

Je to mimo jiné zajímavý příspěvek do probíhající diskuse o tom, jak smýšlí současný papež o liturgické reformě. Někteří se domnívají, že je v hloubi srdce přece jen – alespoň trochu –  tradicionalistou a snaží se postupnými kroky obnovit praxi církve v podobě, jakou měla v určitém bodě v minulosti,

Podle mého názoru tomu tak není a tato poslední úprava to opět potvrzuje. Svatý otec se snaží překlenout diskontinuitu, která vznikla v letech po Druhém vatikánském koncilu, uzdravit dosud ne zcela zahojené rány a zabránit určitým výstřelkům, případně snahám o banalizaci liturgického dědictví. Určitě ale nemá v úmyslu restauraci nějakého stavu, který již pominul. Jde mu o zastavení nekulturního úprku vpřed a o nové organické propojení starého s novým.

Read Full Post »