Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for the ‘Liturgie’ Category

V roce 2005 se konal biskupský synod o Eucharistii. Jedním z jeho doporučení bylo vytvořit alternativní zakončení mše svaté. Přišlo celkem 72 návrhů a z nich Svatý otec vybral tři.

A minulý týden se objevily v novém vydání římského misálu, jak informoval kardinál Francis Arinze a Radio Vatikán.

Dnešní formule zní Ite, missa est, česky „Jděte, jste propuštěni“ nebo snad „Jděte, jste vysláni.“  (V diskusi pod článkem můžete navrhnout lepší doslovný překlad.) V českém misále je to přeloženo volněji jako „Jděte ve jménu Páně.“

Nové fomule jsou:

 • Ite ad evangelium Domini nuntiandum, „Jděte hlásat Pánovo evangelium“
 • Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum, „Jděte v pokoji a svým životem chvalte Pána“
 • Ite in pace, alleluia, alleluia, „Jděte v pokoji, aleluja, aleluja“

Nevím zatím, zda je poslední varianta určena jen pro dobu velikonoční a nelze ji zkrátit, nebo je možné použít i „Ite in pace“ bez „alleluia“ v ostatních liturgických obdobích.

Komentář

Je to mimo jiné zajímavý příspěvek do probíhající diskuse o tom, jak smýšlí současný papež o liturgické reformě. Někteří se domnívají, že je v hloubi srdce přece jen – alespoň trochu –  tradicionalistou a snaží se postupnými kroky obnovit praxi církve v podobě, jakou měla v určitém bodě v minulosti,

Podle mého názoru tomu tak není a tato poslední úprava to opět potvrzuje. Svatý otec se snaží překlenout diskontinuitu, která vznikla v letech po Druhém vatikánském koncilu, uzdravit dosud ne zcela zahojené rány a zabránit určitým výstřelkům, případně snahám o banalizaci liturgického dědictví. Určitě ale nemá v úmyslu restauraci nějakého stavu, který již pominul. Jde mu o zastavení nekulturního úprku vpřed a o nové organické propojení starého s novým.

Read Full Post »

Radio Vatikán nedávno uvedlo, že Vatikán schválil nový překlad textu mše svaté (to je nejdůležitější z obřadů, které se slaví v katolických kostelích, zejména každou neděli) z originální latiny do angličtiny:

Kongregace pro liturgii a svátosti ve Vatikánu schválila změny v misále používaného ve Spojených Státech. Podle Osservatore romano se jedná pouze o malé a nepodstatné změny, které by měly být věřícími jednoduše akceptovány. Prezident Kongregace pro liturgii a svátosti biskupské konference v USA, biskup Arthur Joseph Serratelli, dodal, že se jde pouze o jakési „vybroušení jazyka“, tedy o srozumitelnější teologickou mluvu. „Odpovědi věřících byly pozměněny jen velmi málo a myslím, že již napoprvé či napodruhé si jen ztěží uvědomí nějaký rozdíl.“ Schválené změny se týkají překladu obřadů pokání, Gloria, Kréda, eucharistických modliteb a aklamací, modlitby Otče Náš a dalších modliteb a odpovědí používaných denně v průběhu liturgie. Schválené změny budou aplikovány až za dva roky, po odsouhlasení změn liturgické hudby a katecheze.

Podle Catholic World News vyjádřila Kongregace nad dosažením tohoto bodu „nemalé uspokojení“. Není divu, anglický překlad textů mše svaté používaný v USA patří k nejdůležitějším a zároveň k nejhorším na světě.

Na blogu First things uvedla Amanda Shaw několik podrobností:

Mea maxima culpa

Ještě více najdeme na blogu Taylora Marshalla, který býval episkopálním (anglikánským) knězem a dnes je katolickým laikem:

New Translation of Holy Mass in English

Podívejme se na některé změny anglického překladu, které jsou zmiňovány v obou blozích (nejsou to zdaleka všechny, ale snad ty nejdůležitější). Mé komentáře jsou modré. Žel nemám po ruce anglický misál, tj. někde neuvedu, jak to je dnes.

 • Začátek Nicejsko-Cařihradského kréda (to je vyznání víry, které shrnuje katolickou nauku a recituje se pouze na tzv. „slavných“ mších v neděli a nemusí zaznít na mši ve všední den) se mění z „We believe“, „Věříme“ na „I believe“, „Věřím“.
  • Zde je v české verzi správně: „Věřím…“

 

 • Kdykoliv kněz říká „The Lord be with you“, tedy „Pán s vámi“, lid v nové verzi odpovídá „And with your spirit“, tedy „I s duchem tvým“. Ve staré odpovídal „And also with you“, „A také s tebou“.
  • „S duchem tvým“ je doslovný překlad z latiny. Česká verze se velmi podobá té původní anglické, říkáme „I s tebou.“

 

 • Když se v první formě kajícího ritu lidé vyznávají ze svých hříchů, říkají v novém překladu „I have greatly sinned … through my fault, through my fault, through most grievous fault“, tedy „Velmi jsem zhřešil… svojí vinou, svojí vinou, svojí nejtěžší vinou.“ Dosud říkali „I have sinned through my own fault“, „Zhřešil jsem vlastní vinou.“
  • V latinském originálu se říká „mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa“, tedy „má vina, má vina, má největší vina“. Naprostá většina národních překladů toto trojí opakování zachovala, včetně např. slovenské verze, zatímco anglický překlad zkrátil text radikálně – opakování zcela vynechal – a ten český stojí někde mezi – říkáme „je to má vina, má veliká vina“. Tato nepřesnost mě na české verzi mrzí nejvíce – při každé mši si to uvědomím. Věřící se při vyslovování těchto slov symbolicky bijí pěstí do prsou a je zřejmé, že trojí úder do prsou hraje při mši významnou psychologickou roli. Zatímco se však většina světových katolíků tluče do prsou třikrát, Čechům to stačí dvakrát a Američanům jen jednou. Asi méně hřešíme.

 

 • Odpověď na knězova slova „Ecce Agnus Dei“, „Hle, Beránek Boží“ je nově „Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.„, tedy „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod moji střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“
  • Opět, nový překlad je přesný převod z latiny, která je opět přesným překladem řeckého textu v Evangeliu. Obdobně je to ve slovenštině. Nemám po ruce starý anglický text, ale několikrát jsem na anglické mši byl a matně si vzpomínám, že říkají přibližně „Pane, nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a budu uzdraven.“ Česky říkáme „Pane, nejsem hoden, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“ Jsme tedy blíže originálu, než Američani, ale proč vynecháváme biblická slova římského setníka „pod moji střechu“, se mi těžko chápe. Oprava 27. 8. 2008: Česky říkáme „nezasloužím si“, ne „nejsem hoden“, jak jsem omylem napsal. A to proto, aby se nemuselo přechylovat.

 

 • Kdekoliv se v novém překladu mluví o Církvi, používá se ženský rod „she“, „her“, tedy „ona“, „jí“ apod. Dosud se pro Církev používal rod střední – „it“, „to“.
  • Tento problém naštěstí v češtině nastat nemůže. (Doplnění 24. 8. 2008: V angličtině se slovo church používá pro kostel a pro církev. Kostel je vždy středního rodu, ale církev může být rodu středního nebo ženského. První varianta je všední a používá se pro církev jakožto instituci. Ženský rod označuje církev jako personalizovanou skutečnost, která má duši – je to varianta poetická a mystická.)

 

 • V nejdůležitější části mše, při proměňování, říká kněz o Kristově krvi, že je „poured out for you and for many“, tedy „vylita za vás a za mnohé“. Dosud bylo „za vás a za všechny“.
  • Nová verze je přesný překlad latinského „qui pro vobis et pro multis effundetur“. V češtině máme „za všechny“ stejně jako v angličtině a v mnoha národních verzích, byť ne ve všech. Z čistě jazykového hlediska je to nepochybně špatně, nicméně teologicky jsou patrně obě verze víceméně zaměnitelné a znamenají „za všechny“, ovšem s odlišnými důrazy. Osobně tuto chybu nepovažuji za mimořádně závažnou, nicméně chyba to je – nebyl důvod provádět „kreativní překlad“ a pomocí překladu posouvat bezprostřední význam textu.

 

To jako ukázka zcela stačí.

Je zřejmé, že nová verze anglického misálu věrněji odpovídá latinskému originálu. Není divu – je odpovědí na římskou směrnici Liturgiam authenticam, která vyšla roku 2001 (a byla tedy schválena ještě Janem Pavlem II.) a požaduje zpřesnění a tudíž také vzájemné přiblížení národních verzí mše.

Nabízí se tedy otázka: Bude také nový český překlad mešních textů?

Povídá se, že ano. Údajně na něm pracuje komise překladatelů pod vedením otce ThDr. Benedikta Mohelníka OP, provinciála českých dominikánů

Vidím to jako obecně velmi dobrý krok a na opravený překlad se těším.

Údajně byl ale zvolen jiný přístup, než v Americe – nedělají se drobné změny ve stávajícím překladu, ale vytváří se překlad zcela nový.

Pokud tomu tak je, lze se obávat nemalých problémů při zavádění nového překladu, které by teoreticky mohly jeho zavedení velice zpomalit nebo i zablokovat. Všichni věřící i kněží se totiž budou muset přeučit všechny texty – a stěží může nevzniknout určitý chaos, v hlavách i v kostelích.

Jak často dodávám: Rád bych se mýlil. 🙂

Ale je zde ještě jedna stránka věci. Současný text české liturgie je na řadě míst nepřesný, avšak je jazykově kvalitní a hezký, místy krásný. Určitě je možné udělat nový překlad tak, aby byl esteticky na nejméně stejné úrovni a přitom přesnější. Ale bude to těžké a nemusí se to podařit.

Bylo by smutné, kdyby byl nový překlad přesnější, ovšem na úkor slovesné krásy.

Pokud mám špatné informace, opravte mě prosím v diskusi pod článkem.

Následující film zachycuje starobylou, tzv. „tridentskou“, liturgii z velikonoční neděle. Tato varianta římského ritu se dnes nazývá „mimořádná forma“ a je stále sloužena v některých katolických kostelích a dokonce se pomalu dostává opět do módy. Je ovšem stále vzácná a potkáte ji zřídka. I já – člověk, který od své konverze poznal pouze novou, tedy „řádnou“ formu římského ritu a je s ní zcela spokojen – se u tohoto videa stěží ubráním pocitu dojetí a povznesení. Tato varianta mše, někdy hanlivě nazývaná „předkoncilní“, je nepochybně krásná a vznešená.

Necelou hodinu trvající film je procházka mší svatou s anglickým komentářem.

Read Full Post »

« Newer Posts