Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for Červen, 2010

Je to oficiální: Novým prefektem Kongregace pro biskupy, jednoho z nejdůležitějších vatikánských dikasterií, které mimo jiné řídí proces výběru biskupů, se stane arcibiskup Québecu, kardinál Marc Ouellet. Dosavadní prefekt kard. Giovanni Battista Re odstoupil pro dosažení kanonického věku.

Mons. Marc Ouellet

Mons. Marc Ouellet

Read Full Post »

Včera, o slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla, patronů římské diecéze a celé církve, předal Svatý otec 38 novým metropolitům palium (pallium), symbol jednoty místních biskupů s biskupem římským.

Z Radia Vatikán přebírám český překlad papežovy homilie ve vatikánské bazilice:

Drazí bratři a sestry,

biblické texty této eucharistické liturgie ze slavnosti svatých Petra a Pavla podávají ve svém obrovském bohatství téma, které by se dalo shrnout takto: Bůh je svým věrným služebníkům nablízku a osvobozuje je od každého zla; osvobozuje církev od negativních mocností. Téma svobody církve prezentuje dějinný a dále hlubší, duchovní aspekt.

Tato tématika prostupuje celou dnešní liturgií Slova. První a druhé čtení hovoří postupně o svatém Petrovi a svatém Pavlovi, přičemž zdůrazňují právě osvobozující působení Boha ve vztahu k nim. Zejména text ze Skutků apoštolů bohatě popisuje podrobnosti zásahu anděla Páně, který vysvobodí Petra z řetězů a vyvede jej ven z Jeruzalémského vězení, kam jej vsadil pod přísným dozorem král Herodes (srov. Sk 12,1-11). Naproti tomu Pavel píše Timotejovi ve chvíli, kdy cítí, že se jeho pozemský život chýlí ke konci, provádí závěrečnou bilanci, z níž vyplývá, že Pán mu byl neustále nablízku, osvobodil ho z mnoha nebezpečí a znovu jej osvobodí, až jej uvede do svého věčného království (srov. 2 Tim 4,6-8.17-18). Toto téma je umocněno responsoriálním Žalmem (Žl 33) a nachází svůj výraz také v evangelním úryvku Petrova vyznání tam, kde Kristus slibuje, že mocnosti pekelné jeho církev nepřemohou (srov. Mt 16,18).

Pečlivým pozorováním tohoto tématu lze zaznamenat jistý vývoj. V prvním čtení je podávána specifická epizoda, která ukazuje zásah, jímž Pán vysvobozuje Petra z vězení; ve druhém Pavel říká na základě své mimořádné apoštolské zkušenosti, že si je jist tím, že ho Pán „vysvobodil ze lví tlamy”, vysvobodí ho ode „všeho zlého” a zachrání pro nebeské království. V evangeliu se však již nemluví o jednotlivých apoštolech, nýbrž o církvi jako celku a její bezpečnosti vzhledem k silám zla pojatým v širokém a hlubokém smyslu. Tak vidíme, že Ježíšův příslib – „mocnosti pekelné církev nepřemohou” – sice zahrnuje dějinné zkušenosti pronásledování, které podstoupili Petr i Pavel a ostatní svědkové evangelia, ale zachází dále a zajišťuje ochranu zejména proti hrozbám v řádu duchovním podle toho, co píše samotný Pavel v listu Efesanům: „Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší“ (Ef 6,12).

Vskutku, podíváme-li se na dvoutisícileté dějiny církve, lze si povšimnout, že podle toho, co předpověděl Pán Ježíš (srov. Mt 10,16-33), nechyběly křesťanům nikdy zkoušky, které v některých obdobích a místech nabyly povahy pronásledování ve vlastním a pravém smyslu slova. Avšak navzdory utrpení, které způsobují, nejsou pro církev tím nejvážnějším nebezpečím. Největší škodu totiž církvi zasazuje to, co znečišťuje víru a křesťanský život jejích členů a jejích komunit, porušuje integritu mystického Těla, oslabuje její schopnost proroctví a svědectví a hyzdí krásu její tváře. Tuto skutečnost dosvědčují pavlovské listy. První list Korinťanům odpovídá například právě na některé problémy rozdělení, nedůsledností, nevěrností evangeliu, jež vážně ohrožují církev. Také druhý list Timotejovi, jehož úryvek jsme slyšeli, hovoří o hrozbách „posledních dnů“ a ztotožňuje je s negativními postoji, které jsou z tohoto světa a které mohou nakazit křesťanské společenství: sobectví, vychloubačnost, pýcha, chtivost peněz apod. (srov. 3,1-5). Apoštol v závěru ubezpečuje: lidé, kteří páchají zlo – píše – „nebudou mít úspěch, všem totiž bude jasná jejich pošetilost“ (3,9). Je tu tedy záruka svobody, kterou Bůh zajišťuje církvi. Svobody jednak od materiálních nástrah, které se jí snaží překazit či vnutit její poslání, a jednak od duchovního a morálního zla, které může poškodit její autenticitu a věrohodnost.

Téma svobody církve, jak ji Kristus zaručil Petrovi, zvláštním způsobem souvisí také s obřadem předávání pallia, což dnes konáme spolu se třiceti osmi arcibiskupy, které co nejsrdečněji zdravím stejně jako ty, kteří je na této pouti doprovázejí. Společenství s Petrem a jeho nástupci je totiž zárukou svobody pro pastýře církve i pro samotná společenství, která jsou jim svěřena. Platí to pro obě roviny, o kterých byla řeč v předchozích úvahách. Na historické rovině zajišťuje jednota s Apoštolským stolcem místním církvím a biskupským konferencím svobodu vůči místním, národním či nadnárodním mocnostem, které mohou v určitých případech klást překážky poslání církve. A kromě toho – podstatněji – je petrovská služba zárukou svobody ve smyslu plného přilnutí k pravdě, k autentické tradici, aby tak Boží lid byl chráněn před omyly ve víře a morálce. Skutečnost, že noví metropolité přicházejí do Říma každý rok, aby přijali pallium z rukou papeže, je proto třeba chápat ve vlastním významu jako gesto společenství, a téma svobody církve nám k tomu podává obzvláště důležitý výkladový klíč. Zdá se to zjevné v případě církví poznamenaných pronásledováním anebo vystavených politickému vměšování nebo jiným těžkým zkouškám. Není to však méně platné v případě těch společenství, která jsou sužována scestnými naukami či ideologickými tendencemi a praktikami, jež odporují evangeliu. Pallium se tedy v tomto smyslu stává zárukou svobody podobně jako Ježíšovo „jho“, k jehož naložení na vlastní ramena Ježíš vyzývá každého (srov. Mt 11,29-30). Jako je Kristovo přikázání „sladké a lehké“, byť náročné, a místo aby tížilo toho, kdo jej nese, pozvedá ho, tak také pouto s Apoštolským stolcem, byť namáhavé, podporuje pastýře i církevní stádce, svěřené do jeho péče, a činí je svobodnějšími a silnějšími.

A poslední ukazatel, který bych rád vyvodil z Božího Slova, zejména z Kristova příslibu, že mocnosti pekelné nepřemohou jeho církev. Tato slova mohou mít také výjimečnou ekumenickou platnost, poněvadž jeden z typických skutků Zlého, jak jsem před chvílí naznačil, je právě rozdělení uvnitř církevního společenství. Rozdělení je totiž příznakem moci hříchu, který nadále působí v údech církve také po vykoupení. Kristovo slovo je však jasné: „Non praevalebunt – nepřemohou“ (Mt 16,18). Jednota církve je zakořeněna v jejím sjednocení s Kristem a plná jednota křesťanů, kterou je třeba neustále z generace na generaci hledat a obnovovat, je také podporována jeho modlitbou a jeho příslibem. V boji proti duchu zla nám v Ježíšovi Bůh daroval advokáta, obhájce, a po naplnění jeho Paschy, „jiného Přímluvce“ (srov. Jan 14,16), Ducha svatého, který s námi zůstane navždy a povede církev k plnosti pravdy (srov. Jan 14,16; 16,13), jež je také plností lásky a jednoty. S těmito pocity důvěřivé naděje mám to potěšení pozdravit delegaci Konstantinopolského patriarchátu, která se podle krásné zvyklosti vzájemných návštěv účastní slavnosti svatých patronů Říma. Společně vzdávejme díky Bohu za pokroky v ekumenických vztazích mezi katolíky a pravoslavnými a obnovme úsilí velkoryse odpovídat na milost Boha, který nás uvádí do plného společenství.

Drazí přátelé, zdravím srdečně každého z vás: pány kardinály, bratry v biskupské službě, pány velvyslance a občanské představitele, zejména primátora Říma, kněze, řeholníky a věřící laiky. Děkuji vám za vaši účast. Svatí apoštolové Petr a Pavel kéž vám vymohou, abyste milovali stále více církev svatou, mystické tělo Krista Pána a nositelku jednoty a pokoje pro všechny lidi. Kéž vám také vymohou, abyste s radostí obětovali za její svatost a misijní poslání svoje námahy a utrpení, jež nesete pro věrnost evangeliu. Panna Maria, Královna apoštolů a Matka církve ať nad vámi bdí, zejména nad službou metropolitních arcibiskupů. S její nebeskou pomocí ať žijete a jednáte vždy v oné svobodě, kterou nám získal Kristus.
Amen.

Přeložil Milan Glaser

Seznam nových arcibiskupů, jmenovaných během uplynulého roku:

– Archbishop Luis Gerardo Herrera O.F.M. of Cuenca, Ecuador.

– Archbishop Alex Thomas Kaliyanil S.V.D. of Bulawayo, Zimbabwe.

– Archbishop Gerard Tlali Lerotholi O.M.I. of Maseru, Lesotho.

– Archbishop Antonio Fernando Saburido O.S.B. of Olinda and Recife, Brazil.

– Archbishop Albert Legatt of Saint-Boniface, Canada.

– Archbishop Gualtiero Bassetti of Perugia – Citta della Pieve, Italy.

– Archbishop Andrea Bruno Mazzocato of Udine, Italy.

– Archbishop Gabriel Mblinghi C.S.Sp. of Lubango, Angola.

– Archbishop Socrates B. Villegas of Lingayen-Dagupan, Philppines.

– Archbishop Constancio Miranda Weckmann of Chihuahua, Mexico.

– Archbishop Bernard Longley of Birmingham, England.

– Archbishop Juan Jose Asenjo Pelegrina of Seville, Spain.

– Archbishop Jerome Edward Listecki of Milwaukee, U.S.A.

– Archbishop Samuel Kleda of Douala, Cameroon.

– Archbishop Jesus Sanz Montes O.F.M. of Oviedo, Spain.

– Archbishop Anton Stres C.M. of Ljubljana, Slovenia.

– Archbishop Joseph Atanga S.J. of Bertoua, Cameroon.

– Archbishop Stephen Brislin of Cape Town, South Africa.

– Archbishop Dennis M. Schnurr of Cincinnati, U.S.A.

– Archbishop Alberto Taveira Correa of Belem do Para, Brazil.

– Archbishop Andre-Mutien Leonard of Mechelen-Brussels, Belgium.

– Archbishop Antonio Lanfranchi of Modena – Nonantola, Italy.

– Archbishop Dominik Duka O.P. of Prague, Czech Republic.

– Archbishop Ricardo Antonio Tobon Restrepo of Medellin, Colombia.

– Archbishop Jose Domingo Ulloa Mendieta O.S.A. of Panama, Panama.

– Archbishop Francis Kallarakal of Verapoly, India.

– Archbishop Desire Tsarahazana of Toamasina, Madagascar.

– Archbishop Ricardo Blazquez Perez of Valladolid, Spain.

– Archbishop Hyginus Kim Hee-joong of Kwangju, Korea.

– Archbishop Luis Madrid Merlano of Nueva Pamplona, Colombia.

– Archbishop Thomas Gerard Wenski of Miami, U.S.A.

– Archbishop Peter Smith of Southwark, England.

– Archbishop Jozef Kowalczyk of Gniezno, Poland.

– Archbishop Pierre Nguyen Van Nhon of Hanoi, Vietnam.

– Archbishop Matthias Kobena Nketsiah of Cape Coast, Ghana.

– Archbishop Bernard Bober of Kosice, Slovakia.

– Archbishop Carlos Garfias Merlos of Acapulco, Mexico.

– Archbishop Luigi Moretti of Salerno – Campagna – Acerno, Italy.

Read Full Post »

Jak natočit holywoodský megafilm, který zaručeně získá několik Oscarů? Duo BriTANick nabízí neomylně fungující recept – podívejte se na jejich Academy Award Winning Movie Trailer!

Read Full Post »

Doplněno video! Mladí křesťanští demokraté ve spolupráci s Hnutím pro život dnes v Brně pořádali Pochod pro rodinu v souvislosti s avizovaným pochodem homosexuálů Queer Pride Parade. Cílem Pochodu pro rodinu bylo vyjádřit podporu tradičnímu modelu manželství jednoho muže a jedné ženy a protestovat proti snahám o uzákonění adopce dětí homosexuálními páry a skupinami.

Byl jsem tam (bez rodiny) a tak se můžete podívat na fotogalerii a video.

Pochod pro rodinu - Brno 26. 6. 2010 - Pozvánka

Na Masarykově ulici předseda MKD Petr Jurčík zdůraznil, že demonstrace nemá konfrontační charakter a požádal přítomné, aby se rozdělili tak, že na začátku průvodu půjdou Mladí křesťanští demokraté, potom lidé z iniciativy D.O.S.T. a pokud je snad přítomná ultrapravice, aby se pochodu neúčastnila vůbec. Skutečně pak šla po část cesty několik desítek metrů za průvodem malá skupinka radikálů. S vlastním průvodem se naštěstí nesmísila a brzy zmizela úplně.

Podle videa jsem napočítal asi 120 lidí včetně dětí, bez zahrnutí té podezřelé skupiny.

Pozn.: Je to točeno foťákem, proto je kvalita videa dosti nízká.

Šli jsme z Masarykovy přes Zelný trh na Dominikánské náměstí a dále po Veselé a Solniční na Moravské náměstí, kde průvod skončil. Obešli jsme tedy Náměstí svobody, kde se ke své vlastní demonstraci shromažďovali homosexuálové a jejich příznivci. To bylo obehnané ploty. Po celou dobu nás důkladně hlídaly týmy těžkooděnců. Tedy hlídaly spíše někoho proti nám. Nedošlo k žádnému kontaktu, prakticky ani k vizuálnímu, neskandovali jsme žádná hesla, šli jsme zcela tiše, několik lidí se modlilo. Vše proběhlo v naprostém klidu. Na Moravském náměstí Petr Jurčík akci ukončil s tím, že se za rok koná znovu.

Přijdu – a možná tentokrát i s rodinou.

Oficiální zpráva MKD o pochodu


Read Full Post »

Na internet se dostalo důvěrné video zachycující dosud utajenou epizodu z hlavního stanu BP. Prozrazuje značné zkušenosti této společnosti s likvidací ekologických havárií.

Méně kvalitní verze s českými titulky / Lower quality, Czech subtitles:

HD kvalita, jen anglicky / HD quality, no subtitles:

Zajímavá diskuse z potápěčské konference SCUBA-CZ, převzato bez úprav:

cau,
nevim jestli koukate na zpravy o havarii na ropne plosine v GOMu.Vetsina
projektu v GOMu se ted zastavila a uz sedime par tydnu doma a cekame co z
tehle pohromy bude. Ze jsme jako naftari byli na tenkem ledu, to uz od
voleb
vime, a ted nam tuhle katastrofu strkaji pred nos „ochranci“ prirody a
chteji to tu zastavit uplne.
A co to ma spolecnyho s potapenim? NO ZE SE NEPOTAPIM KURWA!
doufam ze mate lepsi den nez ja
ROSTI

No, konečně zase něco o dění pod vodou. Co jsem pochopil ze zpráv tak
je tam v nějakých 1.5 km ulomená trubka a ani tady na konfeře není moc
lidí kteří se do takových hloubek běžně potápějí aby tam natloukli
špunt. Je to fakt taková shoda několika náhod najednou nebo je to
nějaký obecný jev, že se nepočítá s nějakou možností havarijního
uzavření? Nebo to vůbec nejde a jak se to jednou navrtá tak se musí
všechno vytěžit?

Aleš Procháska

cau,
tak ja napisu jak se vrta, zkusim strucne, a srozumitelne.Je to pro vrtani v
melkych hloubkach , do kterych se potapim ja (0-400metru)
Tak geologove najdou POCKET, FORMATION-LOZISKO!…Pritahnou nad nej drilling
rig, vrtaci lod. Zacina se tim ze do dna zatlucou par set metru trubky
rozmeru metr mozna? potom do ni zatlucou mensi a prostor mezi nimi
vybetonujou, a tak mensi, a vybetonovat a mensi, az jsou ve vrtacim prumeru
a jede se do hloubky.Nahore na lodi na drill floor maji BOP-BLOW OUT
PREVENTER, velkou pojistovaci sadu ventilu pres kterou se vrta. Gdyby vrtak
prorazil lozisko a produkt vyrazil pod vysokym tlakem trubkou nahoru BOP tu
rouru proste presekne a zastavi BLOW OUT.. ten vybuch.
Kdyz lod sedi ve spatnem pocasi a ted se blizi hurikan a oni musi opustit
vrt tak muzou do vrtaci roury hodit storm packer.. spunt!.. kterym to
zaspuntujou nez bude lepsi pocasi.,Pak se “ odsroubujou“ a pryc!Je to last
resort… posledni moznost.. protoze napojist se zpatky na nekompletni vrt
neni zadna sranda, ale je to porad lepsi nez to nechat bouchnout .Takze po
dobu vrtani maji nekolik pojistovacich procedur v procesu.
U tech ultra-hlubokych vrtu je BOP vetsinou na dne, kontroluji jej z povrch
pomoci hydrauliky, nebo ze dna pomoci ROV-robota.Kdyz je vrt navrtan na dno
se umisti CHRISTMAS TREE-VANOCNI STOMECEK, ktery je v podstate
kondenzovana verze BOP. Do toho se navede spojovaci potrubi z pobrezi nebo
blizke platformy a hydraulicka kontrola z pobrezi nebo blizke platformy. A
tezi se!Tezi se nekolik zpusoby, bud je dole tlak dostatecny ze to tece
samo.. a nebo se musi druhym vrtem dolu pumpovat ingeneered mud….
vymyslene bahno a nebe se to cuca velky vysavacem … a tim tlaci
HONEY-MEDOVINU (ROPU ) NAHORU.. Je nekolik zpusobu jak dostat HONEY na
povrch , kolik te to stoji tomu se rika LIFT PRICE… cena zvedani. Velke
spolecnosti vrtaji velka loziska s malou lift price.. velky profit. Potom
casem muzou prodat vrt nekomu mensimu, komu nevadi vetsi lift price, mensi
profit, atd atd atd… az casem je vrt proste vycucanej, patril mozna 5-10
spolecnostem a je potreba jej uzavrit.Zacina se vetsinou tim ze dolu spusti
BRIDGE PLUG- SPUNT.. zabetonujou jej, nad tim par set metru odpali
naloz,znovu zabetonujou, odpali naloz, dalsi bridge plug… potom spusti
dolu mechanicky, nebo vysokotlaky rezaky, a uriznou trubky a vytahnou je
jednu po druhe ven az ve finale uriznou tu nejvetsi trubku a na dne zbyde
jen melka dira, ktera se vahou zavali a zavaje proudy atd atd..
Mozna 80% meho potapeni je bud KOMPLETACE vrtu… CHRISTMASS TREE, navazovni
trubek,nebo kontrolni hydrauliky. a nebo P&A.plug& abandon..“ opousteni“
vrtu.Ja proste nechapu co tam bouchlo a kde, a cekam na odpovedi od lidi
kteri jsou tam ted.Je to v ultra-hloubkach a pravdepodobne tam operuji
zpusoby, o kterych nevim nic.

My sme po hurkanech pracovali na nekolika vrtech ktery tekli, pres BOP, pres
SSSV-subsea safety valve- pojistovaci ventil ktery je umisten ve vrtu,
vetsinou 100-200metru pod povrchem a je kontrolovan z CHRISTMAS TREE.. Pro
zacatek se nad unikajici vrt umisti POLUTION DOME.. jakoby velkej HRNEC ke
kterymu je pripojena roura a do toho chytaji na povrchu do nadrzi co unika,
aby to neteklo do vody. Jakto ze tam nemaji POLUTION DOME to
nechapu!!!!.Potom existuje nekolik zpusobu jak se dostat do vrtu. HOT
TAP-navrtani ze strany, WEDDING CAKE… to je svatebni dort, ale co to
znamena ze odloupnou jako banan jednu rouru za druhou, az to vypada jako
svatebni dort, a potom maji bazmek ktery se do toho zakousne a prevezme
kontrolu.Nebo Hydraulic sheers, velky hydraulicky nuzky, kterymi jsme
kolikrat rouru priskriply tak ze minimalizovala unik produktu.
Dneska zacinaji odpalovani skvrny,boji se ze to zavane tu skvrnu sem do
bazin Louisiany a to by nas asi znicilo.
Zajimavy je ze se to stalo spolecnosti BP.BP je znamy v celem GOMu pro to ,
jak je tezke pro ne pracovat. Duvod je ten ze jsou strasne bezpecny.
Nejbezpecnejsi spolecnost pro kterou se da delat. Z normalni 13ti hodinove
smeny je minimalne 5 straveno tim ze se mluvi o tom co se bude delat dal.
Pred kazdym krokem je dalsi meeting, podepisuji se procedury, atd atd…Dela
se tak strasne pomalu, ze co normalne trva 2dny trva 14dni pokud klientem je
BP.. a to si nedelam srandu. Je to sileny pro ne delat.Nepotapi se vubec
povrchove pod 40metru, pod touhle hloubkou pouzivaji saturaci a nebo
HardSuits. Neexistuje zadne heliove povrchove potapeni pro BP ( i gdyz
heliove povrchove potapeni je zakazane po celem svete krome GOMU, kde se
tomuhle krasnemu “ umirajicimu“ umeni porad jeste par silencu venuje).BP je
podle me tak regulovane , ze ztratli moznost improvizace. Ja osobne se
domnivam ze duvodem je LIDKSY ERROR. Lide pouzivaji moc manualy, a
procedury, a leva ruka nemluvi s pravou rukou a ve finale je pruser.Je to
tak jak americky navy divers. Chudaci kluci se vyregulovali tak, ze ted
nemuzou, a neumi nic udelat. A tak dnes najimaji civilni kovboje. A pritom
je to takova skoda. Ten krasnej vercajk kterej ty kluci pouzivaj.. to by
jeden brecel…ale to je jina kapitola.:>)
sakra to sem se rozepsal, Snad se nebude Tomas Sladek moc zlobit nad mou
ubohou cestinou plnou anglickych vyrazu, pro ktere nevim ten spravy
preklad.Tak ale vite gdo sem a jak to je.
Hezkej den
ROSTI

Read Full Post »

Co se to stalo na 21. kongresu ODS, který proběhl o uplynulém víkendu? Podívejte se na některé z nominačních projevů, které zazněly na kongresu a nepochybně na to přijdete sami.

VÍTĚZ: Petr Nečas – předseda

1. část:

2. část:

VÍTĚZKA: Miroslava Němcová – 1. místopředsedkyně

1. část:

2. část:

PORAŽENÝ: David Vodrážka – kandidát na 1. místopředsedu

(Ano, jeho projev opravdu trval jen minutu a tři čtvrtě.)

VÍTĚZ: Alexandr Vondra – místopředseda

PORAŽENÝ: Martin Kuba – kandidát na místopředsedu

(Martin Kuba se nestal jedním ze 4 místopředsedů, ale byl alespoň zvolen do čtyřicetičlenné výkonné rady.)

1. část:

2. část:

V rozdílech mezi projevy úspěšných a neúspěšných kandidátů lze najít více schémat, ale pojďme si pojmenovat to nejjednodušší a nejprvoplánovější: Vyhráli ti, kteří volební výsledek pochopili jako katastrofu a vážné varování pro stranu. Proto logicky zvolili alarmující rétoriku. Prohráli ti, kteří si situaci vyložili především jako ohrožení své osoby a nebezpečí pro stranu jako celek nebyli schopni vnímat. Jejich projevy byly bagatelizující a sebeobhajující. (Sluší se dodat, že Vodrážkův výstup nebyl ani tím – byla to promluva člověka, který žije mimo realitu a vůbec nechápe, co se děje.)

ODS ukázala, co teď musí udělat také ostatní neúspěšné strany, tedy především ČSSD, KDU-ČSL a Zelení: Nebát se upřímné, nekompromisní sebereflexe, neplýtvat energií na sebeobhajobu (jak to dosud asi nejhůře ze všech demonstroval Cyril Svoboda) a odhodlat se k rozhodné nápravě.

Jsem posledním, kdo by trpěl iluzemi. Nově zvolené vedení ODS (mimochodem, mezi šesti nejvýše postavenými funkcionáři jsou teď čtyři moraváci) nepovažuji za nebesy seslanou legii andělů. Ti lidé mají své nemalé problémy a nesdílím příliš nadšení médií, která je staví do příkrého protikladu s vedením dosavadním. Ale přináší poselství, že strana naslouchá voličům. Dále nepochybně vytvoří nový odstín politiky ODS, výrazně odlišný od toho předchozího. A konečně pěkně ilustrují silnou stránku naší největší pravicové strany – má lidi! ODS netrpí personální nouzí, je plná vysoce kvalifikovaných osobností. To není špatná zpráva pro nás, ctitele osobní svobody.

Lidovci, socialisté, slyšíte ten vzkaz?

Pohádka Princové jsou na draka, píseň Hlupáku najdu tě:

Read Full Post »

Vuvuzela

Vuvuzela

Posměváčci říkají, že na tradiční jihoafrický hudební nástroj vuvuzelu nelze hrát poctivou hudbu. Tento primitivní předsudek vyvrací tato dnes již slavná skladba neznámého autora.

Vuvuzelový koncert v B dur / Vuvuzela concerto in B Flat

Vuvuzelový koncert v D dur / Vuvuzela concerto in B flatVia @zoe_eoz

Read Full Post »

Older Posts »