Feeds:
Příspěvky
Komentáře

Archive for Březen, 2009

Vláda premiéra Topolánka dnes padla.

Když jsem tento blog začínal (klikněte na to, je tam pěkná písnička :-)), dal jsem si předsevzetí, že domácí politiku budu komentovat, jen pokud půjde o zásadní etická témata. Chci se udržet trochu „povznesen“ nad každodenní politické hašteření, ale hlavně by mi okecávání toho banálního mumraje bralo čas. A zbytečně – už to dělají tisíce povolanějších.

Takže tohle vítězství pomerančů nad ptáky komentovat nebudu. Nebudu. A nebudu a nebudu a nebudu. Zapomeňte. 😉

…….

Vynikající filmová pohádka Šíleně smutná princezna je plná skvělých písní. Chytlavé melodie, na poměry pohádek hluboké texty, někdy dokonce pěvecky náročné provedení. To se netýká této skladbičky, ale to ostatní ano. A nechybí ani taneční part!

Nezapomenutelné Kujme pikle v podání rádců/generálů Dalíka a Dimuna, pardon, Iks (Josef Kemr) a Ypsilon (Darek Vostřel).

…….

Píseň Mackie Messer (Meky Nůž, i když v češtině by znělo lépe třeba Meky Břitva) o krutém londýnském mafiánovi pochází ze Žebrácké opery Bertholda Brechta. Hudbu napsal Kurt Weill. Její popularita, také v anglické verzi Mack the Knife, je nesmírná – nazpívaly ji i tak překvapivé osobnosti jako Sting.

U nás je nejpopulárnější provedení Miloše Kopeckého asi z roku 1963, a to zejména v podobě působivého videoklipu. Český text Jiřího Suchého je poněkud mírnější než německý originál i než ještě řežavější anglická verze. Tanečnice jsou z pražského varieté Alhambra. (Poznámka: Varieté tehdy byla skutečně varieté.)

Na kterou osobnost naší politické scény myslím při uvádění tohoto morytátu, ponechám na fantazii laskavého čtenáře. 🙂

Read Full Post »

Aloe Entertainment chystá na příští rok film Maria, Matka Kristova.

Film by měl být uveden do kin na Velký pátek 2010 – 2. dubna.

Trailer filmu Mary, Mother of the Christ:

Režie Alejandro Agresti (Dům u jezera). Scénář Benedict Fitzgerald (Umučení Ježíše Krista) a Barbara Nicolosi. Marii hraje Camilla Belle. Nepotvrzeno je obsazení Al Pacina do role Heroda.

Camilla Belle a Steven Strait ve filmu 10 000 let před Kristem.

Camilla Belle a Steven Strait ve filmu 10 000 let před Kristem.

Zdá se, že Hollywood nadále registruje komerční zajímavost náboženských témat, prokázanou filmem Umučení Ježíše Krista. A jako obvykle se věřící modlí za to, aby to alespoň nebyla moc velká katastrofa. Doufejme! Volbu námětu každopádně nelze než pochválit.

Název filmu „Maria, Matka Kristova“ je „nábožensky korektní“ verzí správného Marina titulu „Maria, Matka Boží“ (jedná se o jedno z nejstarších křesťanských dogmat, které dnes vyznávají katolíci, pravoslavní a malá část protestantů). Takto to může vyhovovat protestantům i muslimům a jako věcně správný ho uznají i ateisté. V tomto konkrétním případě já osobně považuji takový ústupek za vhodný.

Read Full Post »

Zítra, 25. března, bude církev slavit slavnost Zvěstování Páně.

Zvěstování Páně (Fra Angelico)

Zvěstování Páně, Fra Angelico

Evangelium podle Lukáše, 1. kapitola, verše 26–38:

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria.

Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“

Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Modlitba Salve Regina:

Dnešní den je také dnem modlitby za úctu k počatému životu.

Read Full Post »

Ve druhé polovině své africké pastýřské cesty navštívil Svatý otec Angolu. Rád bych upozornil alespoň na následující tři papežovy homilie. Všechny jsou k dispozici v českém překladu na Radiu Vatikán.

Sobota 21. 3. 2009 dopoledne:

Chrám sv. Pavla v Luandě, mše pro biskupy, kněze, řeholníky, katechety a členy církevních hnutí.

Reportáž RV
Celý text promluvy

Výňatek:

A skrze toto naše bytí, „pokřesťanštěné“ působením a milostí Ducha Svatého, se postupně během dějin dokončuje utváření Kristova těla. V této chvíli bych se rád vrátil pět set let nazpět, totiž do doby po roku 1506, když v této zemi, do které tehdy přišli Portugalci, bylo ustaveno první subsaharské křesťanské království zásluhou víry a rozhodnosti krále Dom Alfonsa I. Mbemba-a-Nzinga, který kraloval od zmíněného roku 1506 až do své smrti roku 1543. Království oficiálně zůstalo katolické od 16. až do 18. století a mělo svého velvyslance v Římě. Vidíte, že obě tak rozdílná etnika – Bantuové a Portugalci – mohla v křesťanském náboženství nalézt společnou platformu a vzápětí se zasadit o její dlouhé trvání, přičemž vzájemné mnohé a významné rozdíly nezpůsobily rozpad na dvě království! Křest totiž působí, že všichni jsou v Kristu jedno.

Dnes je na vás, bratři a sestry, abyste ve stopách oněch hrdinů a svatých poslů Božích nabídli vzkříšeného Krista svým spoluobčanům. Mnozí z nich žijí ve strachu z neblahých duchů a mocností, od nichž se cítí ohrožováni. Takto dezorientováni docházejí až k tomu, že odsuzují děti z ulice i staré lidi, protože jsou prý čarodějové. Kdo se za nimi může vydat a oznámit jim, že Kristus přemohl smrt a všechny temné síly (srov. Ef 1,19-23; 6,10-12)? Někdo namítne: „Proč je nenechají v klidu? Oni mají svou pravdu, a my zase tu naši. Snažme se žít v míru a každého ponechme takového, jakým je, aby se mohl stát sám sebou co nejdokonaleji.“ Pokud jsme však přesvědčeni a zakusili jsme, že bez Krista je život neúplný a něco skutečného mu schází, ba dokonce to nejzákladnější, musíme být také přesvědčeni o tom, že se na nikom nedopouštíme nespravedlnosti, představujeme-li mu Krista a dáváme-li mu možnost, aby tak nalezl svou vlastní autenticitu, radost z nalezení života. Dokonce to musíme činit. Je naší povinností nabízet všem možnost, aby došli věčného života.

Sobota 21. 3. 2009 odpoledne:

Setkání s mladými na stadionu v Luandě, který pojme 30 tisíc lidí.

Reportáž RV
Celý text promluvy

Výňatek:

Drazí přátelé, Bůh působí změny. Počínaje klidnou důvěrností mezi Bohem a lidským párem v zahradě Eden, přes božskou slávu, která vyzařovala ze stánku úmluvy uprostřed izraelského lidu na cestě pouští, až po vtělení Syna Božího, který se s člověkem nerozlučitelně spojil v Ježíši Kristu. Tento Ježíš prochází znovu pouští našeho lidství, když překonává smrt a spolu s celým lidstvem vstupuje skrze vzkříšení k Bohu. Ježíš teď už není omezen nějakým místem a určitým časem, ale jeho Duch, Duch Svatý z něho vychází, vstupuje do našich srdcí a spojuje nás tak se samotným Ježíšem a s Otcem, s trojjediným Bohem.

Ano, moji drazí přátelé! Bůh působí změny… Ba co víc! Bůh proměňuje nás, činí nás novými. To je příslib, který nám on sám dává: „Hle – všechno tvořím nové“ (Zj 21,5). A je to pravda! Říká nám to apoštol Pavel: „Když se tedy někdo stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo. A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se sebou skrze Krista“ (2 Kor 5,17-18). Ježíš Kristus vystoupil na nebesa, vstoupil do věčnosti a stal se Pánem všech dob. Proto může být naším průvodcem v přítomnosti a ve svých rukou nést knihu našeho života. V ní je pevně obsažena minulost, prameny a základy našeho bytí; v ní pečlivě uchovává budoucnost a umožňuje nám vytušit ten nejkrásnější úsvit našeho života, který z něj vyzařuje, totiž vzkříšení v Bohu. Budoucností nového lidstva je Bůh a její předzvěstí je jeho církev. Až se vám naskytne příležitost, přečtěte si pozorně její dějiny. Zjistíte, že církev v průběhu let nestárne, ba dokonce stále mládne, protože jde vstříc setkání s Pánem a každým dnem se stále více blíží k jedinému a opravdovému prameni, z něhož prýští mládí, obnova a životní síla.

Přátelé, kteří mne posloucháte, budoucnost je Bůh. Jak jsme před chvílí slyšeli, „on jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo“ (Zj 21,4). Spatřuji zde mezi vámi některé z těch mnoha tisíců mladých lidí, zmrzačených v důsledku války a min, a myslím na nezměrné množství slz, které mnozí z vás prolili při ztrátě svých blízkých. Není těžké si představit temné mraky, které dosud zakrývají nebe vašich nejkrásnějších snů… Ve vašich srdcích spatřuji pochybnost, s níž se na mne obracíte: „Tohle zde máme… To, co říkáš ty, není vidět. Příslib má božskou záruku – a my tomu věříme – ale kdy Bůh povstane, aby stvořil všechno nové?“ Ježíšova odpověď je právě ta, kterou dal svým učedníkům: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo?“ (Jan 14,1-2). Ale vy, drazí mladí, budete naléhat: „Dobře. Ale kdy se to všechno stane?“ Na podobnou otázku odpověděl Ježíš apoštolům: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky… až na konec země“ (Sk 1,7-8). Vidíte, že Ježíš nás nenechává bez odpovědi. Říká nám jasně jedno: obnova začíná zevnitř; dostanete moc shůry. Síla k přetváření budoucnosti leží ve vašem nitru.

Moji přátelé, vy jste semenem, které Bůh zasel do země a které v jádru nese moc shůry, sílu Ducha Svatého. Přesto je však pro přechod od příslibu života k plodu jediná možná cesta: nabídnout z lásky život, z lásky zemřít. Řekl to Ježíš sám: „Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný“ (srov. Jan 12,24-25). Tak mluvil Ježíš a tak to také udělal: jeho ukřižování vypadá jako totální prohra, ale není. Ježíš, oživen silou „skrze věčného Ducha, sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskvrny“ (Žid 9,14). Když takto padl do země, může vydávat užitek v každé době a ve všech dobách. Tento nový chléb, chléb budoucího života, se nachází uprostřed vás: je jím nejsvětější Eucharistie, která nás oživuje a dává klíčit trojičnímu životu v srdcích lidí.

Říkám vám: Mějte odvahu! Nebojte se definitivních rozhodnutí, protože ta jediná neničí svobodu, ale vedou vás správným směrem, umožňují vám kráčet vpřed a dosáhnout v životě něčeho velkého. Není pochyb, že život má cenu pouze tehdy, budete-li mít odvahu k dobrodružství a důvěru, že vás Pán nikdy nenechá samotné. Angolská mládeži, osvoboď v sobě Ducha Svatého, moc shůry! S důvěrou v tuto moc riskuj, jako Ježíš, tento skok, učiň konečné rozhodnutí a dej tak možnost životu! Tak se mezi vámi vytvoří oázy, ostrovy a pak rozlehlá území křesťanské kultury, v níž se stane viditelným „svaté město, jak sestupuje z nebe od Boha, vystrojené jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.“ Tento život je hoden žití a právě takový život vám ze srdce přeji. Ať žije mládež Angoly!

Zejména tuto promluvu k mladým vám doporučuji přečíst celou!

Neděle 22. 3. 2009 dopoledne:

Mše svatá na pláni Cimangola v angolské Luandě, které se zúčastnil asi milión lidí.

Reportáž RV
Celý text promluvy

Výňatek:

„Žijte tedy podle pravdy!“ Vyzařujte ve svých rodinách a společenstvích světlo víry, naděje a lásky. Buďte svědky posvátné pravdy, která osvobozuje muže i ženy. Z vlastní hořké zkušenosti víte, že ve srovnání s ničivou a prudkou zuřivostí zla je práce na obnově bolestně pomalá a obtížná. Vyžaduje čas, námahu a vytrvalost; musí začít v našich srdcích, v malých každodenních obětech nezbytných k zachování věrnosti Božímu zákonu, v malých gestech, kterými dokazujeme lásku k bližním – ke všem bližním bez rozdílu rasy, etnika či jazyka – a ochotu spolupracovat s nimi a společně budovat na trvalých základech. Přičiňte se o to, aby se vaše farnosti staly společenstvími, kde se světlo pravdy Boží a moc smiřující lásky Kristovy nejenom slaví, ale též vyjadřují skutky konkrétní lásky. Nemějte strach, i když to znamená být „znamením odporu“ (Lk 2,34) tváří v tvář nelítostným postojům a mentalitě, která vidí v druhých spíše užitné nástroje než bratry a sestry hodné lásky, respektu a pomoci na cestách svobody, života a naděje.

Dovolte mi, abych na závěr ještě zvlášť oslovil angolskou mládež a všechnu mládež Afriky. Drazí mladí přátelé, vy jste nadějí své země a příslibem lepších zítřků! Začněte ode dneška růst ve svém přátelství s Ježíšem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6), v přátelství živeném a prohlubovaném pokornou a vytrvalou modlitbou. Každodenním nasloucháním jeho slovu a tím, že dovolíte jeho zákonu, aby utvářel vaše životy a vztahy, hledejte jeho vůli vůči vám. Tak se stanete moudrými proroky spásonosné lásky Boží, stanete se evangelizátory svých druhů a osobním příkladem je povedete je k doceňování krásy a pravdy evangelia a k nadějné budoucnosti, tvořené hodnotami Božího království. Církev potřebuje vaše svědectví! Nemějte strach odpovědět velkoryse na Boží povolání a sloužit mu jako kněží, řeholníci a řeholnice, jako křesťanští rodiče nebo dalšími způsoby služby, které vám církev nabízí.

Jak je vidět, jedna z věcí, které papeži nejvíce leží na srdci, jsou duchovní povolání. Povzbuzuje k nim mladé lidi velmi často.

K papežově cestě do Afriky se snad ještě vrátím.

Příprava na papeže v ČR

Jednou ze zajímavých okolností této cesty byla intenzívní duchovní příprava, kterou obyvatelé Kamerunu a Angoly před papežovou návštěvou na mnoha místech zorganizovali.

Benedikt XVI. letos v září přijede také k nám. Zatím jsem nezaznamenal, že by se u nás objevily konkrétní plány, jak se na návštěvu připravit. Nemám samozřejmě na mysli organizaci setkání, bezpečnost apod. Spíše mi jde o společné modlitby, metodickou pomoc v osobní modlitbě apod. Snad je čas na nějaké individuální iniciativy. Katolíci, ukažte se!

Nabízím jeden malý konkrétní návrh. Co může udělat každý věřící a ihned, ještě v této postní době, je jít ke zpovědi.

Read Full Post »

Reportáž CTV o papežově příletu do Kamerunu:

… a o jeho promluvě ke Kamerunské biskupské konferenci:

Benedikt XVI. také včera při nešporách v Yaoundé promluvil o svatém Josefovi, jehož slavnost dnes Církev slaví. Sv. Josef je také křestním patronem Svatého Otce.

… Zástupu i svým učedníkům Ježíš říká: „Jediný je váš Otec“ (Mt 23,9). Skutečně neexistuje jiné otcovství než otcovství Boha, jediného Stvořitele „světa viditelného i neviditelného“. Člověku, který byl stvořen k obrazu Božímu, však bylo dáno, aby se podílel na jediném otcovství Boha (srov. Ef 3,15). Svatý Josef to ukazuje překvapivým způsobem, protože je otcem, ale ne tělesným. Není biologickým otcem Ježíše, jehož Otcem je pouze Bůh, ale přesto se ujal plného a celého otcovství. Být otcem znamená především sloužit životu a růstu. …

Není důležité být „neužitečným“ služebníkem, ale spíše „věrným a prozíravým“. Spojení těchto dvou přívlastků není náhodné; naznačuje, že inteligence bez věrnosti a věrnost bez prozíravosti nestačí. Jedna bez druhé nám neumožní plně přijmout odpovědnost, kterou nám svěřuje Bůh. …

Když Marii při Zvěstování navštívil Anděl, byla již Josefovou snoubenkou. Pán, který Marii osobně oslovil, už Josefa niterně připojil k tajemství Vtělení. A ten to přijal, spojil se s tímto příběhem, který Bůh začal psát v lůně jeho snoubenky. Přijal proto Marii k sobě domů. Přijal tajemství, které v ní bylo, i tajemství, kterým byla ona sama. Miloval ji s velkou úctou, která je pečetí opravdové lásky. Svatý Josef nás učí, že je možné milovat, a přitom nevlastnit. Rozjímání o Josefovi může s milostí Boží zhojit citová zranění každého muže a ženy, pokud přistoupí na plán, který Bůh již začal realizovat v osobách, které jsou mu nablízku, tak jako Josef vstoupil do díla vykoupení prostřednictvím Marie a díky tomu, co Bůh skrze ni učinil. …

Celý text promluvy.

 Zajímavé jsou také komentáře papežovy návštěvy v místním tisku.

Dnešní tisk zcela ovládlo zpravodajství z příjezdu Papeže. Vycházejí zvláštní přílohy s bohatou fotografickou dokumentací, podrobným programem návštěvy a komentáři. Cameroon Tribune nešetří silnými výrazy a palcovými titulky označuje příjezd Benedikta XVI. za triumf. Přivítání Svatého otce vyhrazuje deset stránek.

Read Full Post »

Před třemi roky, 9. května 2006, mi v časopise Týden vyšel tento krátký komentář o účinnosti kondomů jako ochrany proti AIDS. Myslím, že vzledem k současné návštěvě Benedikta XVI. v Africe a s ní souvisejícím tradičním mediálním vlnám je vhodná chvíle jej tady uvést.

Od doby napsání toho článku se pochopitelně situace dále vyvíjí, například se dnes už většinou neuvádí, že kondomy snižují pravděpodobnost přenosu nákazy na desetinu, ale na pětinu. V praxi to znamená, že lidé žijící intenzívním promiskuitním životem v zemi, kde je vysoká penetrace HIV, se při používání kondomů nakazí o něco později, ale prakticky stejně jistě, jako bez nich. Chce to jen trochu matematiky, rád bych se k tomu někdy vrátil a zkusil to spočítat přesněji.

KONDOMY PROTI AIDS NEPOMÁHAJÍ
9. 5. 2006

Po smrti Jana Pavla II. zaznělo mezi kladným hodnocením jeho života i několik kritických hlasů. Polly Toynbeeová ho v Guardianu dokonce přirovnala k Leninovi a napsala, že papež odmítáním kondomů podpořil epidemii AIDS v Africe. Mínění levicové radikálky se věřící zasmáli, ale když se i několik kardinálů vyslovilo, že manželé mohou kondom použít, pokud má jeden z nich AIDS, začalo přituhovat. Změní církev postoj?

Nahlédněme do statistik. V roce 1987 měli v Thajsku 112 případů AIDS, na poněkud větších Filipínách 135. V roce 2003 bylo na Filipínách 1935 nemocných, v Thajsku 750 tisíc. V buddhistickém Thajsku léta silně propagují kondomy, na katolických Filipínách ne. Hlavním faktorem brzdícím AIDS je kultura věrnosti. V Africe jsou nejvíce postiženy země s minimem katolíků – Jihoafrická republika, Zimbabwe, Botswana, Svazijsko. Výjimkou je malé katolické Lesotho obklopené Jihoafrickou republikou. A co případ Ugandy, jediné africké země, kde epidemie ustupuje? Před patnácti lety zde bylo patnáct procent HIV pozitivních lidí v plodném věku a vláda zahájila kampaň zaměřenou na předmanželskou zdrženlivost a manželskou věrnost. Dnes je nemocných šest procent. Kondomy se doporučují minimálně; katolická země byla dokonce kritizována za jejich špatnou dostupnost.

Do Afriky se prezervativy vozí od osmdesátých let – tehdy byly neúčinnou zbraní proti přelidnění, dnes proti AIDS. Podle studie LWW neplatí, že by ve městech s větší spotřebou kondomů bylo méně AIDS. V zemích, kde přibývá HIV, roste i spotřeba kondomů a nelze říci, co je příčina a co následek. Humanitární pracovníci začínají připouštět, že jejich efektivita není prokázána. Vytvářejí totiž dojem falešného bezpečí a podporují rizikové chování.

Zastánci kondomů tvrdí, že ochrání v devadesáti procentech případů, ale nevysvětlují, co to znamená. Přesněji známe jejich antikoncepční účinnost. Normálně otěhotní za rok běžné sexuální aktivity osmdesát žen ze sta, s kondomy bez spermicidů nejméně osm, v USA v prvním roce používání dokonce čtrnáct. Kondom určitě nechrání před virem lépe než před spermiemi, takže ročně nezabrání přenosu nákazy u nejméně jednoho páru z deseti.

Nechtějme od církve, aby doporučovala ruskou ruletu. Nemocní mají jen jednu zodpovědnou volbu – tělesné lásky se vzdát. Není divu, že se Benedikt XVI. přihlásil k učení Jana Pavla už v červnu 2005, kdy africkým biskupům zopakoval, že tradiční nauka církve je proti pandemii jedinou bezpečnou ochranou.

David Petrla

Read Full Post »

Papež Benedikt XVI. dnes v 16 hodin přiletěl do Yaoundé, hlavního města Kamerunu.

Radio Vatikán napsalo o papežově tiskové konferenci na palubě Boeingu 777 a také přineslo překlad jeho promluvy na letišti v Yaoundé.

Přenosy z papežovy cesty na EWTN. Některé momenty z návštěvy bude přenášet také TV Noe, ale na jejím webu jsem nenašel nějaký ucelený přehled.

Svatý otec bude v Kamerunu do pátku 20. 3., kdy se přesune do Angoly. Tam zůstane do pondělí 23. 3.

Snímky publikované AmP:

Papež odlétá z Říma do Kamerunu:

Papežovu cestu nebudu moci detailně sledovat, protože budu na duchovním cvičení.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »